2 marca 2003

Prawnik radzi

Czy lekarze nie mający zezwolenia okręgowej izby na prowadzenie indywidualnej praktyki mogą być zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia?

W związku z licznymi pytaniami lekarzy, dotyczącymi zatrudnienia lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych-zlecenia w zakładach opieki zdrowotnej i nieporozumieniami w związku z § 12 Kodeksu pracy, Zespół Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyjaśnia, co następuje:
12. Nie ma przeszkód formalnoprawnych do zatrudniania na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy-zlecenia, lekarza, który nie prowadzi indywidualnej praktyki lekarskiej, w zakładzie opieki zdrowotnej, niezależnie, czy jest to publiczny, czy niepubliczny ZOZ. Należy przy tym pamiętać, że umowa-zlecenie nie może mieć charakteru umowy o pracę, tzn. nie może być wykonywana na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
Powyższy zapis oznacza, że umowa-zlecenie z lekarzem, jako osobą fizyczną mającą prawo wykonywania zawodu lekarza, z lekarzem stomatologiem nie prowadzącym indywidualnej praktyki lekarskiej – może być zawarta np. na konsultacje, wykonanie określonych zabiegów, pełnienie dyżurów medycznych, zastępstwa nieobecnych lekarzy, wykonywanie innych określonych ściśle czynności itp.
Lekarz ten nie może jednak zawrzeć umowy-zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej, np. na przyjmowanie pacjentów w określone dni tygodnia i w określonym czasie.
Należy też zwrócić uwagę, iż z pracownikiem – lekarzem zatrudnionym w danym zakładzie opieki zdrowotnej – zakład może zawrzeć również dodatkowo umowę-zlecenie, ale tylko na świadczenia zupełnie innego rodzaju pracy, niż wynikają one z zakresu jego obowiązków jako pracownika, np. opracowanie dodatkowo, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, statystyki zachorowalności na danym terenie.
2. Ograniczenia powyższe nie dotyczą lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Umowa cywilnoprawna-kontrakt zawarta przez tych lekarzy z dowolnym zakładem opieki zdrowotnej może mieć taką treść, jaką wynegocjują strony tej umowy.
W obu przypadkach do umów-zleceń nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, podlegają one bowiem odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego.
W przypadku umów-zleceń zawartych z lekarzami prowadzącymi indywidualne praktyki lekarskie rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym są obowiązkiem tego lekarza. Natomiast w przypadku umów-zleceń zawartych z lekarzem nie prowadzącym indywidualnej praktyki lekarskiej rozliczeń tych dokonuje zleceniodawca.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagana żadna zgoda Okręgowej Izby Lekarskiej na zawieranie umów cywilnoprawnych przez lekarzy.

mec. Paweł JANNASZ
radca prawny OIL
w Warszawie

Archiwum