12 marca 2003

Stomatologia

Stanowisko Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Autonomii Lekarzy Stomatologów z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie autonomii lekarzy stomatologów w izbach lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Zespół Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Autonomii Lekarzy Stomatologów we wspólnej izbie lekarskiej tworzonej przez dwa zawody: zawód lekarza i zawód lekarza stomatologa (lekarza dentysty) zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia i do Sejmu RP w trybie pilnym – o wprowadzenie do obecnie nowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza zmiany polegającej na zmianie tytułu ustawy z obecnego: „Ustawa o zawodzie lekarza” na tytuł: „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”.
Uzasadnienie: Ustawa o zawodzie lekarza dotyczy dwóch zawodów: zawodu lekarza i zawodu lekarza stomatologa (lekarza dentysty). Brak tego zapisu w tytule ustawy uniemożliwia, co było widoczne w rozmowach z KE, odnalezienie przepisów prawa spełniającego wymogi UE określone w Dyrektywach 78/686 i 78/687 EEG wobec zawodu lekarza dentysty.

Zespół zwraca się do NRL o wyrażenie zgody, aby w prowadzonych pracach uwzględnione zostały działania zapewniające autonomię zawodu lekarza stomatologa, a w szczególności:

  1. zostały dokonane zmiany w Uchwale nr 1/119/01/III NRL w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich pozwalające na wybór przedstawicieli lekarzy stomatologów wg ustalonego parytetu wyłącznie przez lekarzy stomatologów na wszystkich poziomach reprezentacji oraz zmiany zapisu w regulaminie, dotyczące wymogów przeprowadzenia wyborów w drugim terminie, tak aby jeszcze w tej kadencji była możliwość przeprowadzenia wyborów uzupełniających,
  2. zmienione zostały regulaminy organizacyjne ORL w celu określenia uprawnień i obowiązków komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich, tak aby uzyskały one prawo do decydowania w sprawach dotyczących stomatologii i zawodu lekarza stomatologa, w tym polityki zagranicznej oraz uprawnienia do reprezentowania swoich ustaleń, stanowisk, opinii wobec partnerów zewnętrznych bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody NRL lub jej prezydium. Odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem działania Komisji Stomatologicznej ponosi lekarz stomatolog, wiceprezes NRL, równocześnie przewodniczący Komisji Stomatologicznej w odniesieniu do KS NRL oraz odpowiednio lekarze stomatolodzy, wiceprzewodniczący ORL w odniesieniu do KS ORL.
  3. w rejestrach okręgowych i centralnym wydzielić rejestr lekarzy stomatologów i dokonać ostatecznej weryfikacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku, liczby zarejestrowanych lekarzy stomatologów wg ustalonych przedziałów wiekowych, także liczby specjalistów wg rodzaju specjalności oraz liczby i odsetki płacących składki w obu grupach zawodowych,
  4. w uchwale dot. zasad gospodarki finansowej samorządu lekarskiego wprowadzić oddzielne dokumentowanie wpływu ze składek lekarzy stomatologów i innych dokonywanych przez nich wpłat oraz wydzielić w budżetach izb lekarskich środki na zabezpieczenie działalności komisji stomatologicznych ORL i NRL,
  5. przyjąć zasadę, że wszystkie sprawy kierowane do rzeczników odpowiedzialności zawodowej dotyczące lekarzy stomatologów prowadzone są przez lekarzy stomatologów. Dokonać zmian w odpowiednich uchwałach KZL i NRL w sprawie regulaminu organów NIL i OIL w taki sposób, aby w przypadku, kiedy Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej jest lekarz, jego pierwszym lub drugim zastępcą jest lekarz stomatolog; zasada ta powinna dotyczyć organu OROZ,
  6. przyjąć zasadę, że wszystkie sprawy dotyczące postępowania przed sądami lekarskimi orzekane są przez lekarzy stomatologów oraz odpowiednio, jak w przypadku NROZ w uchwale KZL i NRL w sprawie regulaminu organów NIL i OIL wprowadzić zasadę, że jeżeli przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego jest lekarz, to jego pierwszym lub drugim zastępcą powinien być lekarz stomatolog; zasada ta powinna dotyczyć również OSL,
  7. w nowelizacji ustawy o izbach lekarskich wprowadzone zostały zapisy zapewniające autonomię lekarzy stomatologów w obrębie wspólnej izby lekarzy i lekarzy stomatologów.

Zbigniew Żak (wiceprezes NRL)
przewodniczący Zespołu

członkowie Zespołu: Andrzej Sawoni (wiceprezes NRL),
Andrzej Fortuna, Andrzej Baszkowski, Bogdan Barut,
Ryszard Majkowski

W opracowaniu tych dokumentów uczestniczyli członkowie Komisji Stomatologicznej ORL w Warszawie.

Opinia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 stycznia 2003 roku dotycząca projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne

Komisja Stomatologiczna NRL, oceniając obecną sytuację w opiece stomatologicznej w kraju oraz dostrzegając liczbę absolwentów studiów stomatologicznych i ich przygotowanie zawodowe, widzi bezwzględną konieczność limitowania przyjęć na studia stomatologiczne i bezwzględnego przestrzegania przyjętych limitów. W związku z powyższym Komisja Stomatologiczna przedstawia Naczelnej Radzie następującą opinię do przesłanego projektu rozporządzenia.
W Polsce według stanu z dn. 31.12.2002 roku jest zarejestrowanych 33728 lekarzy stomatologów, a na jednego lekarza stomatologa przypada 1128 mieszkańców. W Europie na jednego lekarza przypada 1659 mieszkańców.
Według WHO i FDI na jednego stomatologa powinno przypadać 2-2,5 tys. mieszkańców. Liczba ta gwarantuje właściwą opiekę stomatologiczną i stwarza ekonomiczne przesłanki utrzymania praktyki lekarsko-stomatologicznej.
Obecnie w urzędach pracy zarejestrowanych jest około 800 bezrobotnych lekarzy stomatologów. W tej sytuacji liczba studentów stomatologii na studiach dziennych i wieczorowych jest zbyt duża.
Limit studentów w poszczególnych uczelniach powinien być uzależniony od faktycznych możliwości dydaktycznych danej uczelni, gwarantujących wykształcenie na odpowiednim poziomie: możliwości kadrowych, bazy lokalowej i wyposażenia w liczbę stanowisk umożliwiających nauczanie praktyczne, tj. dwóch studentów na jeden „unit” stomatologiczny. W ramach tego limitu powinni być również szkoleni studenci opłacający studia ze środków własnych w całości. Liczba przyjmowanych studentów na studia odpłatne nie powinna przekraczać 15% tego limitu.
Kształcenie przeddyplomowe, w tym kształcenie praktyczne studentów stomatologii studiujących w ramach limitu ministra zdrowia, powinno być finansowane w całości z budżetu państwa, w sposób umożliwiający nauczycielom akademickim i studentom dobre nauczanie, realizację programu kształcenia odpowiadającego wymogom zawartym w dyrektywie Unii Europejskiej oraz zapewniać uzyskanie przez absolwenta studiów stomatologicznych kompetencji określonych w dokumencie UE. Obecnie środki z budżetu państwa przyznawane na jednego studenta stomatologii są zdecydowanie niewystarczające, a płace nauczycieli akademickich zbyt niskie.
Komisja Stomatologiczna NRL stoi również na stanowisku, że w toku nauki praktycznej zawodu należy przywrócić limity zabiegów wykonywanych przez studentów i bezwzględnie przestrzegać ich wykonywania.
W konkluzji Komisja Stomatologiczna stwierdza, że należy drastycznie zmniejszyć limit przyjęć na studia stomatologiczne i dzięki temu poprawić jakość kształcenia studentów stomatologii.

dr n. med. Zbigniew ŻAK
przewodniczący,
dr n. med. Halina EY-CHMIELEWSKA
sekretarz

Archiwum