14 kwietnia 2003

Naczelna Rada Lekarska (Stanowisko nr 34/03/IV) zwróciła się do ministra zdrowia o zmianę – w trybie pilnym – ww. rozporządzeń.

Dokonanie zmian jest konieczne w związku z:

  1. niewykonaniem w całości przez ministra zdrowia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.): art. 68 ust. 7 pkt 1 – poprzez nieuwzględnienie rodzaju udzielanego świadczenia i art. 78 ust. 2 – poprzez nieuwzględnienie w szczególności zakresu prowadzonej działalności przez poszczególne podmioty;
  2. dyskryminowaniem lekarzy wykonujących zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej w stosunku do innych świadczeniodawców;
  3. uniemożliwieniem niektórym lekarzom wykonywania zawodu. Przykładem jest wykonywanie praktyki przez lekarzy anestezjologów. Lekarz anestezjolog, aby wykonać świadczenie, musi użyć leków, które są w większości dostępne wyłącznie w hurtowniach farmaceutycznych. Niewymienienie tych leków w rozporządzeniu uniemożliwia ich zakup, a co za tym idzie uniemożliwia wykonywanie zawodu, jeżeli jest on wykonywany tylko w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej.

Archiwum