14 kwietnia 2003

Okiem rewizora

Cykl produkcji naszego miesięcznika powoduje, że materiał muszę złożyć 19 marca br., w dniu imienin Józefa i Bogdana, a jutro, czyli 20 marca br., Zespół Komisji Rewizyjnej zbiera się celem przesłuchania byłej szefowej Spółki Medbroker oraz zapoznania się z wstępną opinią biegłej. Zupełnie jak ze znaną aferą, którą pokazują codziennie w telewizji. Nieoficjalnie wiem, że NIK uwzględniła odwołanie naszego przewodniczącego i kilkadziesiąt tysięcy złotych pozostanie w samorządzie. To dobra wiadomość!
Numer ten ma się ukazać w czasie XX Zjazdu, 12 kwietnia, przedstawiam więc sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2002 r.
O naszych licznych zebraniach pisałem wielokrotnie, w związku z tym poniżej przedstawiam tylko wnioski.

Termin prowadzonej kontroli:
24.01.-7.06.2002 r.
Temat kontroli: Koszty organizacji XVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Warszawie
Wnioski:
1. Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do wyboru miejsca obrad, uznając warunki lokalowe za bardzo dobre, co przyczyniło się do tego, że zjazd przebiegł sprawnie ku zadowoleniu delegatów.
Nie mamy zastrzeżeń także do rozliczenia kosztów umowy z kasynem. Wątpliwości budzą pozostałe umowy z pracownikami kasyna.
Należy dążyć do tego, aby wszystkie koszty zawarte były w jednej umowie z dokładnym wyszczególnieniem zadań zleceniobiorcy.
2. Nie budzi także zastrzeżeń wybór hotelu. Jednak należy ustalić, kto ma prawo do noclegu w pokoju dwuosobowym (za jednoosobowy zainteresowany może dopłacać różnicę).
Proponujemy za punkt odniesienia przyjąć miejsce pracy, z którego wybrano delegata, a nie miejsce zamieszkania.
3. Proponujemy także ustalić ramowy plan organizacji zjazdu i odpowiedzialną za zjazd uczynić jedną osobę.
W obecnym systemie nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za to, że nie dołożono należytej staranności przy ograniczaniu zbędnych wydatków.
Naszym zdaniem do organizacji Zjazdu powinno być powołane wyłącznie biuro OIL, jego kierownik powinien jednoosobowo ponosić odpowiedzialność, a komitet-organ go nadzorować.
Umowy powinien podpisywać kierownik, a kontrolować je przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
W tym celu należy zmienić umowy o pracę wszystkich pracowników Izby i Zakładu Informacyjno-Wydawniczo-Kolportażowego, który jest przecież własnością Izby. Nowa umowa powinna zawierać adnotację o obowiązku przygotowania zjazdu, a także ewentualnych zjazdów nadzwyczajnych. Wynagrodzenie za dzień ustawowo wolny od pracy powinno być obliczane wg godzin nadliczbowych – nie więcej niż 8 godzin dziennie. Niepodpisanie nowej umowy byłoby równoznaczne z rezygnacją z pracy.

Termin: 16.05.2002 r.
Temat: Bilans otwarcia Zakładu Informacyjno-Wydawniczo-Kolportażowego
Wnioski:
Zdaniem Komisji Rewizyjnej, Okręgowa Rada Lekarska winna w trybie pilnym uregulować sytuację formalnoprawną Zakładu oraz zapewnić przestrzeganie wszelkich przepisów skarbowych. Głównym zadaniem Zakładu powinno stać się wydawanie miesięcznika „Puls” w sposób systematyczny, łącznie z bardzo szybkim jego kolportażem do wszystkich płacących składki członków OIL w Warszawie.

Termin: 2.07.-24.07.2002 r.
Temat: Kontrola obowiązkowego opłacania składek przez lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Wnioski:
1. Należy wystosować pisma do dyrektorów publicznych zakładów opieki zdrowotnej z prośbą o przesłanie imiennych list lekarzy płacących składki.
2. Odpowiedzialnym za zbieranie składek jest skarbnik.
3. Nie ma całościowego systemu regulującego wpływ napływających składek.
4. Nie ma systemu windykacji, czyli odzyskiwania opłacanych składek.
5. Nie są pobierane odsetki od przeterminowanych zaległości.

Termin: 4.11.2002 r.
Temat: 1. Funkcjonujące konta bankowe. 2. Ewentualne lokaty lub blokady bankowe i lokowanie pieniędzy, np. akcje, obligacje. 3. System przepływu pieniędzy obowiązujący w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
Wnioski:
Izba ma 2 konta bankowe w wiarygodnych i dużych bankach. Do jednego płacone są składki, a do drugiego wpływy z praktyk prywatnych. Delegatura w Radomiu ma subkonto jednego z tych banków. Dysponentem pieniędzy w Izbie jest przewodniczący ORL, a z jego upoważnienia działają: skarbnik i 2 wiceprzeodniczących. Główna księgowa prowadzi wszystkie rozliczenia, ale nie ma umocowania prawnego do samodzielnego dysponowania środkami finansowymi.
Płacenie gotówką z reguły jest możliwe do 3 000 zł, a powyżej tej kwoty płatności odbywają się bezgotówkowo w formie przelewów bankowych. Przy podpisywaniu dokumentów finansowych wymagane są dwa podpisy z 4 osób upoważnionych. Każdą zaliczkę podpisuje przewodniczący i skarbnik. Dyrektor biura nie ma prawa do podejmowania decyzji finansowych. Zgodnie z uchwałą ORL decyzję:

  • do 10 000 zł podejmuje przewodniczący jednoosobowo,
  • od 10 000 do 100 000 zł – uchwałą Prezydium,
  • powyżej 100 000 zł – uchwałą Rady,
  • decyzje finansowe (strategiczne) uchwala zjazd, np. kupno działki.

Wszystkie środki finansowe są zgrupowane w zyskownych lokatach (zysk do 5 000 zł miesięcznie).
Nie były kupowane żadne akcje i obligacje, Izba nie ma kart kredytowych, Izba ma natomiast udziały w Towarzystwie Ubezpieczeniowym – od 1995 r. – w wysokości 1000 zł. Te udziały biorą się z tego, iż poprzednio Izba była ubezpieczona w INTER POLSKA. Były przeprowadzone negocjacje z INTER POLSKA i obecnie przewodniczący rozważa wycofanie się z umowy ubezpieczeniowej. W założonej przez 5 izb Spółce PRO MEDICO mamy 50 udziałów po 100 zł. Obecnie prowadzone są rozmowy celem zbycia tych udziałów. Izba Lekarska nie ma żadnych akcji giełdowych, nie kupowała ich i nie lokowała pieniędzy poza dwoma bankami.
Majątek Izby stanowi zakupiona nieruchomość przy ul. Łączyny, gdzie planowana jest budowa siedziby Izby, oraz działka i budynek w Radomiu, gdzie mieści się Delegatura naszej izby, otrzymana aktem darowizny od Izby Lubelskiej.
OIL jest właścicielem 100 % Spółki MEDBROKER, której głównym celem jest pośrednictwo w zawieraniu ubezpieczeń dla lekarzy. W trakcie negocjacji jest podobny pakiet ubezpieczeń dla pielęgniarek.

Termin: 2.01.-12.02.2003 r.
Temat: Kontrola zakupów środków trwałych i nietrwałych w 2002 r. przez OIL w Warszawie
Wnioski:
1. W celu uniknięcia błędnej klasyfikacji zakupu środków trwałych należy jak najszybciej wprowadzić zasady dotyczące obiegu i kontroli dokumentów w OIL.
2. Zwrócić większą uwagę na kontrolę merytoryczną dokumentu stanowiącego podstawę wykonania umowy i kontroli zakupu.
3. Jak najszybsze wprowadzenie druku OT – dokumentu stwierdzającego przyjęcie do użytkowania środka trwałego .
4. Wprowadzenie druku LT – dokumentu stwierdzającego fakt wycofania z eksploatacji środka trwałego, zużytego lub zniszczonego.
5. Dokładny opis faktur-dokumentów zakupu przez osoby merytorycznie odpowiedzialne, szczególnie dotyczące zakupów części służących do modernizacji, ulepszenia środków trwałych.
6. Dokładniejsza analiza dotycząca samych zakupów (ceny – np. niższy koszt zakupu drukarek atramentowych – wyższe koszty eksploatacji).
Po usunięciu nieprawidłowości wskazanych przez zespół kontrolny nie stwierdza się obecnie błędów w księgowaniu środków trwałych i nietrwałych w 2002 roku.

W dniu 14 lutego 2003 r. rozpoczęto kontrolę Spółki MEDBROKER. W tym celu Komisja Rewizyjna powołała biegłą z zakresu spółek prawa handlowego i mamy nadzieję, że do zjazdu kontrola będzie zakończona.
Komisja Rewizyjna z satysfakcją stwierdza, że prowadzona przez nią działalność daje rezultaty. Wiele spraw budzących wątpliwości zostało wyjaśnionych i mamy nadzieję, że stopniowe porządkowanie działalności organizacyjnej i administracyjnej warszawskiej Izby Lekarskiej do następnego zjazdu zostanie zakończone.
Coś jednak złośliwie o Medbrokerze muszę napisać. Otóż niektórzy uważają, że moja działalność pisarska i podawanie do publicznej wiadomości tego, co wszyscy wiedzą, powoduje, że szefowie ZOZ-ów i szpitali nie chcą ubezpieczać się poprzez Medbrokera. To paranoja. To przecież tylko pośrednik! Ubezpieczycielami są wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe (Warta, PZU itd.). A Medbroker negocjuje najkorzystniejsze warunki dla nas, lekarzy, i bierze prowizję od towarzystw. Na potrzeby właściciela, czyli – naszej Izby. Zachęcam więc Kolegów dyrektorów do korzystania z pośrednictwa Medbrokera. Ü

Adam GALEWSKI
Autor jest przewodniczącym OKR.

Archiwum