6 kwietnia 2003

Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki i Prawa Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, rok 2002

Komisja Etyki i Prawa Medycznego działa na podstawie uchwały nr 21/R-IV/02 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Spotkania komisji odbywały się raz w miesiącu, z przerwą wakacyjną. W niektórych z nich uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele zainteresowanej strony – w celu złożenia bardziej szczegółowych wyjaśnień – oraz prawnik – gdy sprawa wymagała dodatkowego omówienia. Kilkakrotnie odbywały się dodatkowe spotkania wytypowanych członków komisji z zainteresowanymi.
Łącznie do komisji wpłynęło 19 spraw o różnym charakterze i wadze. Od okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 6 spraw do zaopiniowania. W każdej omawianej sprawie komisja wypracowywała stanowisko przekazywane m.in. zainteresowanym stronom.
Generalnie charakter spraw jest podobny do tych z poprzedniej kadencji. Dotyczą one nieetycznej reklamy, niewłaściwych relacji: lekarz-lekarz oraz lekarz-pacjent. Wiele wysiłku komisja włożyła w wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na biegłych sądowych lekarzy, co było precedensową sytuacją w pracy komisji, podobnie jak i wynikające z wypracowanego stanowiska wezwanie przewodniczącego komisji do prokuratury. Nowym typem spraw, również precedensowych, był problem reklamy produktów spożywczych (jogurtów) jako środków leczniczych. Komisja monitoruje ten problem.
Innym interesującym zagadnieniem, mogącym powracać w kolejnych latach, jest sprawa wykorzystania nazwiska, wizerunku, a także logo instytucji medycznej do promocji produktów spożywczych. Komisja uznała taką sytuację za niezgodną z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
Podstawą pracy Komisji Etyki i Prawa Medycznego jest Kodeks Etyki Lekarskiej. W styczniu 2003 roku na jednym ze spotkań komisja gościła prof. Jacka Hołówkę – filozofa, etyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wyraził on gotowość współpracy z komisją przy nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej. Na spotkaniu, w którym uczestniczył przewodniczący ORL, dr n. med. A. Włodarczyk, ustalono, iż będą zorganizowane sympozja dotyczące problemów zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej, przy współudziale autorytetów z różnych dziedzin nauki. Pierwsze sympozjum, w czerwcu br., będzie dotyczyło ekonomii i zarządzania służbą zdrowia oraz związanych z tym problemów etycznych.
Wnioski z sympozjów mają prowadzić do wypracowania konkretnych zapisów w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Zostaną przedstawione jako stanowisko środowiska warszawskiego na Krajowym Zjeździe Lekarzy w Toruniu, we wrześniu bieżącego roku.

Stanisław NIEMCZYK
przewodniczący Komisji Etyki i Prawa Medycznego

Archiwum