11 maja 2003

Europejska edukacja dentystyczna

Podnoszenie standardów opieki dentystycznej całej Europy przez zapewnienie jakości i koordynację europejskiej edukacji dentystycznej – taki był główny temat międzynarodowej konferencji Edukacja dentystyczna – akredytacja i zbieżność w Europie.

Konferencja odbyła się w Londynie, w siedzibie General Dental Council (GDC – Główna Rada Dentystyczna w Wielkiej Brytanii), 10 lutego 2003 r. Została zorganizowana pod patronatem GDC oraz DentEdEvolves (projekt edukacyjny realizowany w całej Europie ze środków Unii Europejskiej). Wzięło w niej udział 86 przedstawicieli z 23 krajów europejskich (łącznie z państwami kandydującymi) oraz ze Stanów Zjednoczonych. Głównym celem konferencji była promocja wspólnego podejścia do edukacji dentystycznej w całej Europie oraz wypracowanie standardów opartych na nowoczesnym programie nauczania stomatologii. Podjęto wiele kluczowych inicjatyw edukacyjnych.

Profesor Nair Wilson, prezes GDC, ocenił spotkanie jako bardzo konstruktywne: Wyznaczyło ono przyszłe ważne prace, niezbędne do utrzymania wysokich standardów w europejskiej edukacji dentystycznej. (…) Można pogratulować naszej profesji promowania globalnego systemu tej edukacji.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni dentystycznych oraz samorządów zawodowych, jak również specjaliści krajowi z różnych krajów europejskich. Delegaci dyskutowali główne kierunki edukacji dentystycznej w Europie (łącznie z krajami kandydującymi do UE). Analizę poprzedziło przeszło 40 wizyt przedstawicieli programu DentEdEvolves w uczelniach dentystycznych. Wspólny przegląd sposobów nauczania służył podniesieniu standardów i zmodernizowaniu programów nauczania, które często powstawały niezależnie, opierając się na długoletnich tradycjach stomatologicznych. Delegaci uzgodnili, że proces ten powinien być kontynuowany, aby sprostać wymaganiom UE. Mówcy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych opisali narodowe systemy akredytacji programów nauczania stomatologii. Systemy te mogą teraz zostać wykorzystane jako przewodniki i modele postępowania.
Profesor John Murray, przewodniczący Komitetu ds. Edukacji w GDC, omówił osiągnięcia edukacyjne przedstawione w nowej edycji publikacji GDC „Pierwsze pięć lat” – dotyczącej struktury przeddyplomowej edukacji dentystycznej. Na konferencji ustalono, że publikacja ta może być wykorzystywana przez uczelnie dentystyczne w Europie jako przykład. DentEdEvolves zobowiązało się do opublikowania dokumentu na swojej stronie internetowej (www.dented.org).
Profesor Mariano Sanz, prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń ds. Edukacji Dentystycznej, mówił o konieczności podjęcia przez europejskie uczelnie dentystyczne wspólnych prac, które pomogą w realizacji postanowień Deklaracji Bolońskiej. Prace te ściśle wiążą się z działalnością Association for Dental Education in Europe (ADEE
– Stowarzyszenie ds. Edukacji Dentystycznej w Europie). Stowarzyszenie to organizuje swoją coroczną konferencję w Dreźnie, 3-6 września 2003 r. Wspomniane prace łączą się również z inicjatywami rozpoczętymi przez American Dental Education Association (ADEA – Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Edukacji Dentystycznej) – organizatora globalnego kongresu nt. edukacji dentystycznej mającego się odbyć we wrześniu 2004 r.

Ważne adresy internetowe:

Archiwum