19 maja 2003

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia

Leszek Sikorski – minister zdrowia, patrz: „Puls” nr 4/2003.

Sekretarz stanu Ewa Kralkowska uczestniczy w pracach Rady Ministrów i Komisji Trójstronnej, podlegają jej Departamenty: Zdrowia Publicznego, Prawny, Dialogu Społecznego, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Biuro Rady Naukowej. Ewa Kralkowska (lat 62) jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i toksykologii.
W swojej karierze była ordynatorem, lekarzem wojewódzkim w Łodzi, ekspertem WHO. Jest posłem na Sejm
z ramienia Unii Pracy. Aktywnie działa w samorządzie lekarskim,
od 1993 r. jest członkiem NRL.
Była sekretarzem stanu
w gabinecie min. Łapińskiego.

Podsekretarz stanu Maciej Tokarczyk sprawuje nadzór na NFZ oraz Departamentami: Ubezpieczenia Zdrowotnego, Polityki Lekowej i Spraw Obronnych.
Maciej Tokarczyk (lat 40) jest żonaty, ma 2 dzieci. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku, otolaryngologiem, specjalistą audiologiem. Odbył liczne szkolenia w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, w tym podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowości w Toruniu i za granicą: w Holandii, Niemczech
i Estonii. Pracował w lecznictwie szpitalnym i otwartym, współpracował z Instytutem Patologii Słuchu w Warszawie.
Od 1999 r. pracował w Warmińsko-Mazurskiej Kasie Chorych, od października 2001 r. wiceprezes,
a następnie prezes UNUZ.

Podsekretarzowi stanu Wiktorowi Masłowskiemu podlegają Departamenty: Organizacji Ochrony Zdrowia, Integracji Europejskiej
i Współpracy z Zagranicą oraz Biuro Akredytacji. Wiktor Masłowski
(48 lat) jest żonaty, ma 3 synów. Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej AM w Szczecinie, liczne studia podyplomowe. Kierował m.in. zakładem opieki zdrowotnej
w Żywcu, a ostatnio Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym
i Medycyny Pracy Attis w Warszawie. W latach 1996-1998 był dyrektorem Departamentu Polityki Zdrowotnej i Przekształceń Systemowych MZiOS, a od 1998 r. konsultantem Prezydenta RP. Dwukrotny (1994 i 1995) „Menedżer Roku” STOMOZ.

W kompetencjach minister Wacławy Wojtali pozostaje nadzór nad Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji. Minister Leszek Sikorski osobiście będzie nadzorował Departament Polityki Zdrowotnej.

Archiwum