5 maja 2003

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2002

Doroczny Zjazd Okręgowy to okazja, ale przede wszystkim – obowiązek podsumowań. Jednym z najważniejszych zadań naszej Izby w ubiegłym roku było wywiązanie się z ustawowego obowiązku wymiany praw wykonywania zawodu. Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu w okresie 1.01.2002 – 31.12.2002 r. wydała 18894 nowych praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa. Był to wielki wysiłek organizacyjny komisji i pracowników biura. Wszystkim za to serdecznie dziękuję.
Bardzo aktywna musiała być nasza Komisja Legislacyjna. Pod kierownictwem kol. Aleksandra Kotlickiego zaopiniowała 22 projekty aktów prawnych przesłanych nam przez NRL. Niezwykle istotna była praca nad projektem Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Większość naszych poprawek została przyjęta przez NRL i przesłana do MZ. Nasze uwagi zawarte zostały w apelu do posłów, przedstawialiśmy je też bezpośrednio w czasie posiedzeń sejmowej komisji. Część z tych opinii została uwzględniona w toku prac parlamentarnych.
Niezwykle ważnym dla samorządu lekarskiego dokumentem jest projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw, który w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy do zaopiniowania. Projekt ten zawiera szereg kontrowersyjnych zapisów, które zmierzają do zmiany roli i sytuacji wszystkich samorządów zawodowych. Bardzo szczegółowa opinia nt. tego projektu została przyjęta przez ORL i przekazana do NRL.
Komisja Stomatologiczna ORL stanęła wobec konieczności wypracowania odpowiedzi na pytanie: Razem czy osobno? I właśnie w dużej mierze dzięki pracy kolegów z naszej Komisji Stomatologicznej – Komisja Stomatologiczna NRL wypracowała stanowisko dotyczące autonomii lekarzy stomatologów – ale w ramach wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy stomatologów. Jestem przekonany, że jest to rozwiązanie słuszne i dla dobra całego środowiska.
Aktywnie działają Komisje: ds. Konkursów, Praktyk Lekarskich, ds. Stażu Podyplomowego, ds. Pośrednictwa Pracy, ds. Emerytów i Rencistów, Etyki Lekarskiej, Współpracy z Zagranicą, ds. Kontaktów z MRKCh i Samorządami Lokalnymi. Na bieżąco odbywają się spotkania przedstawicieli Kół Samorządu Lekarskiego. Rada Funduszu Samopomocy udziela pomocy Koleżankom i Kolegom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji. Rada Funduszu współpracuje z Komisją ds. Emerytów i Rencistów. (…)
Szczegółowe sprawozdania wszystkich komisji ORL zostały zamieszczone w materiałach zjazdowych, o pracach komisji również na bieżąco informujemy na łamach „Pulsu”.
Nie sposób nie wspomnieć jednak o nadzwyczaj aktywnej Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Prawdziwym spiritus movens jej działań jest przewodniczący – kol. Mieczysław Szatanek. Komisja zainicjowała szereg imprez kulturalnych i turystycznych, z jej inicjatywy działają lub powstają sekcje sportowe oraz odbywają się imprezy sportowe i kulturalne.
Bardzo poważne zadania, związane z zorganizowaniem form kształcenia ustawicznego na terenie OIL w Warszawie, stoją wciąż przed Komisją Kształcenia Ustawicznego. (…)
Ubiegły rok był pierwszym rokiem obowiązywania uchwalonego przez ORL Regulaminu Delegatury w Radomiu. To rozwiązanie jest dobrze oceniane przez członków delegatury. Jej przewodniczący, kol. Tadeusz Kalbarczyk, podkreśla, że droga lekarza do samorządu uległa znacznemu skróceniu i nie musi on pokonywać dużych odległości, by załatwić bieżące sprawy.
Zgodnie z wolą poprzedniego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, od marca br. Izba zaprzestała opłacać grupowe ubezpieczenia OC dla naszych członków. Coraz więcej z nas podejmuje prace w innej formie niż umowa o pracę, więc dotychczasowe ubezpieczenie – od odpowiedzialności regresowej – przestaje mieć sens i na pewno nie odpowiada ubezpieczeniu wymaganemu przy prowadzeniu praktyki lekarskiej. Nasze ubezpieczenie musi być zróżnicowane. Właśnie dlatego zrealizowaliśmy decyzję Zjazdu o zaprzestaniu zawierania grupowego, drogiego, a mało przydatnego obecnie, ubezpieczenia. W trosce o najlepsze ubezpieczenie lekarzy Okręgowa Rada powołała spółkę brokerską o nazwie Medbroker. Zadaniem Medbrokera jest negocjowanie z ubezpieczycielami najkorzystniejszego – z najniższą składką i zindywidualizowanym zakresem – ubezpieczenia. Jest to nasz własny broker i jest do dyspozycji wszystkich lekarzy w siedzibie naszej Izby. Mamy wynegocjowany specjalny pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczny Lekarz”.
Po 7 miesiącach działalności uzyskaliśmy informację, że spółka ma stratę finansową ponad 100 tys. zł, częściowo wynikającą z błędnej strategii działania jej prezes – p. Katarzyny Ziemkiewicz. Zgromadzenie Wspólników podjęło 5 grudnia 2002 r. decyzję o zwolnieniu pani Ziemkiewicz z funkcji prezesa Zarządu. Powołano do Zarządu nowego brokera – p. Barbarę Karpińską – i po zmianie strategii działania firmy odpracowano straty. W ciągu niecałych czterech miesięcy działania odzyskano płynność finansową i spółka zaczyna przynosić spodziewane dochody.
Przy naszej Izbie działa Ośrodek Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia. Efektem jego prac jest m.in. opracowanie pilotażowego programu dla Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie STOCER.
Działa, na bieżąco aktualizowana, strona internetowa OIL w Warszawie, odpowiadająca wymogom Biuletynu Informacji Publicznej. Wymóg prowadzenia biuletynu wynika z zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Założyliśmy także dla wszystkich członków naszej Izby nieodpłatne adresy e-mailowe.
Podjęliśmy kroki zmierzające do przystąpienia naszej Izby do Programu eContet, tj. czteroletniego programu Unii Europejskiej, realizowanego w latach 2001-2005, z budżetem 100 tys. euro. Od 20 grudnia 2002 r. polskie instytucje mogą w pełni uczestniczyć w III Konkursie Programu ogłoszonym przez Komisję Europejską. W latach 2002-2005 Program skupia się na dwóch liniach tematycznych: (1) poprawa dostępności i rozszerzenie zakresu wykorzystania informacji sektora publicznego oraz (2) inspirowanie tworzenia wielojęzycznych i wielokulturowych treści internetowych.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy reorganizację biura Izby. Racjonalizujemy wydatki, szukamy oszczędności. (…) (por. „Puls” nr 4, 2003 r. – red.) Szukamy również oszczędności, wydając nasz miesięcznik „Puls”. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat „Puls” zmieniał się na lepsze, a działania te zapoczątkował poprzedni (do czerwca 2002 r.) redaktor naczelny, kol. Mateusz Kuczabski, i za to należą mu się od nas wszystkich słowa podziękowania. Z oszczędnościami, ale i usprawnieniem docierania „Pulsu” do Czytelników wiąże się decyzja o przystąpieniu od września 2002 r. do centralnego kolportażu „Pulsu”, wraz z „Gazetą Lekarską”. W styczniu br. nastąpiła zmiana drukarni. Przyniosło to już wymierne oszczędności finansowe, a także – poprawę poziomu edytorskiego pisma. Oszczędności te szacujemy na sumę około 500 tysięcy w 2003 roku. Od przyszłego miesiąca wprowadzamy komputerowy program windykacji składek zgodnie z zaleceniem Najwyższej Izby Kontroli i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Można śmiało stwierdzić, że dysponujemy w tej chwili znakomitym biurem prawnym, które stanowi nie tylko podstawę merytoryczną w pracy samorządu, ale jako jedyne w Polsce na bieżąco służy pomocą wszystkim członkom naszej Izby. Koordynatorem zespołu naszych prawników jest mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło. Do grona naszych prawników dołączył w ostatnim czasie mec. Witold Preiss związany z samorządem lekarskim od momentu jego reaktywowania. Głównym zadaniem mecenasa jest wspieranie Komisji Legislacyjnej. Biuro prawne OIL w minionym roku udzieliło na piśmie 450 porad prawnych (sprawy zakończone), ustnie – ok. 3900 (dziennie zgłasza się do Izby ok. 15 osób z prośbą o poradę, tygodniowo – ok. 75). Telefonicznie udzielono ogółem 2600 porad (dziennie udzielanych jest średnio 10 porad, tygodniowo – ok. 50). Proszę sobie policzyć, jakie to oszczędności dla „kieszeni” naszych Koleżanek i Kolegów, jeżeli założymy, że jedna porada to koszt od 150 do kilkuset złotych w prywatnej kancelarii prawniczej.
W warszawskiej Izbie (jako jedynej) działa filia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Izb Lekarskich. SKOK IL ma (wg stanu na 19 marca 2003 r.) ok. 200 członków; depozyty wynoszą
– 100000 zł; pożyczki – 7000 zł. Linia kredytowa z kasy krajowej SKOK to – aż 16 mln zł. SKOK jest niewątpliwie cenną inicjatywą samorządu lekarskiego. (…)
Jesteśmy w przededniu sfinalizowania umowy z bankami w sprawie karty płatniczej z licznymi przywilejami i rabatami dla członków Izby – tzw. Karty Lekarza.
W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę działania naszej Izby w zakresie organizacji i finansowania stażu podyplomowego, szkoleń podyplomowych oraz finansowania zadań przejętych od administracji państwowej. W czasie kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniach za lata 1999 i 2000 za zadania przejęte przez samorząd od organów administracji państwowej oraz szkolenia lekarzy i lekarzy stomatologów. Kwota do zwrotu, po wniesieniu przez nas odwołania od pierwszej decyzji, powinna wynieść 115249,60,
a nie – 177300 zł. Czekamy na decyzję w tej sprawie Komisji Rozstrzygającej powołanej przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
W ubiegłym roku MZ nie pokryło w pełni rzeczywistych kosztów za zadania przejęte od administracji państwowej (658572,16 zł – należne; otrzymaliśmy – 294900,00 zł). Wystąpiliśmy do MZ
o dofinansowanie w pełni poniesionych kosztów (tj. o 363672,16 zł). W związku z wynikami kontroli NIK zaproponujemy MZ odliczenie od tej sumy naszych należności za lata ubiegłe. Przy takim rozwiązaniu MZ powinno uzupełnić dotację dla OIL za 2002 r. o 248422,56 zł.
Wszyscy, którzy w ciągu ostatnich miesięcy częściej niż zwykle odwiedzali naszą Izbę, m.in. dokonując formalności związanych z wymianą prawa wykonywania zawodu, mieli możliwość przekonania się, w jak trudnych warunkach pracuje biuro. Staramy się jak najszybciej doprowadzić do realizacji zamierzenia – budowy siedziby OIL
w Warszawie. Czekając na nową siedzibę, „nie siedzimy z rękami w kieszeni” – zorganizowaliśmy choć niewielki, to sympatyczny i serwujący smaczne posiłki bufet.
W trakcie minionego roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wielobranżowej, programowo-przestrzennej dla inwestycji budowy siedziby OIL. Z czterech zgłoszonych ofert wyboru dokonał Zespół powołany uchwałą Prezydium ORL. Przygotowywany jest projekt budowlany, techniczny i kosztorys inwestycyjny siedziby.
W minionym roku wiele udało nam się zrealizować, część spraw pozostaje jednak otwartych i to jest zadanie na bieżący rok i lata następne. Ü

Andrzej WŁODARCZYK,
przewodniczący ORL

Archiwum