8 czerwca 2003

O przyszłość stomatologii

Warszawa, 2 czerwca 2003 roku

Szanowny Pan Leszek Sikorski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu lekarzy stomatologów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, pragniemy przedstawić Panu Ministrowi aktualne problemy naszego środowiska.

Uważamy, że w trakcie negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej środowisko stomatologiczne zostało pokrzywdzone. Bez konsultacji z lekarzami – jednostronnie odebrano nam tytuł lekarza stomatologa, o który walczyliśmy przez wiele lat, starając się podnieść prestiż zawodu, a co za tym idzie – również poziom naszej wiedzy.

Problemem jest także system świadczeń stomatologicznych wprowadzony w reformie służby zdrowia w 1999 roku. Cały ciężar zapewnienia leczenia stomatologicznego pacjentów został przerzucony na lekarzy. Kasa chorych oraz jej kontynuator, Narodowy Fundusz Zdrowia, z jednej strony zwiększają liczbę procedur stomatologicznych przysługujących pacjentom, z drugiej zaś – w sposób drastyczny zmniejszają wartość zawieranych kontraktów oraz ilość świadczeń. W tym systemie oszukiwany jest pacjent i wykorzystywany lekarz. Tymczasem należy pamiętać, że stomatologia stanowi całkowicie odrębną dziedzinę medycyny. Lekarz stomatolog jest bezpośrednim pracodawcą dla osób reprezentujących inne zawody medyczne, takich jak: technik protetyk, technik radiolog, higienistka stomatologiczna czy pielęgniarka stomatologiczna. W celu zapewnienia optymalnej opieki stomatologicznej w ramach ubezpieczenia NFZ – zarówno pod względem dostępności do świadczeń, jak i ich jakości – szczegółowe rozwiązania systemowe powinny być jak najlepiej dostosowane do specyfiki udzielanych świadczeń oraz powinny sprawnie reagować na dynamicznie zachodzące zmiany epidemiologiczne, demograficzne czy, wreszcie, ekonomiczne w naszym kraju.

Lekarze stomatolodzy prowadzący indywidualne praktyki nie otrzymują wsparcia ze środków publicznych, co umożliwiłoby unowocześnienie tych praktyk, a co za tym idzie – sprostanie konkurencji ze strony lekarzy dentystów z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, w swym obecnym kształcie, stwarza groźbę całkowitej likwidacji indywidualnych praktyk lekarskich, w szczególności poprzez wykupywanie tych jednostek przez kapitał zagraniczny oraz tworzenie nowych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, opartych całkowicie na kapitale zagranicznym.

Polska, będąc w przyszłości członkiem Unii Europejskiej, powinna mieć system ochrony zdrowia podobny do tego, który istnieje już w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Świadczenia stomatologiczne powinny być zatem udzielane w ramach indywidualnych praktyk. Ustawa o ZOZ-ach jest tego zaprzeczeniem. Podstawą działalności lekarzy stomatologów są przede wszystkim indywidualne praktyki lekarskie oraz ich rozwinięcie w postaci spółek partnerskich.
Przedstawione w tym piśmie, skrótowo, zagrożenia mogą również dotknąć inne działy polskiej medycyny. Poza tym nie tylko my, lekarze, czujemy się zagrożeni co do swojej przyszłości. Takie obawy mają również nasi pacjenci – wyrażają to w rozmowach z nami. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spadnie na Rząd, Sejm i Senat. Liczymy na to, że Pan Minister, wiedząc o tych zagrożeniach, będzie jeszcze mógł im zapobiec.

Jako lekarze stomatolodzy zdajemy sobie sprawę, że członkostwo w Unii Europejskiej jest szansą na lepsze i nowocześniejsze leczenie naszych pacjentów. Z zadowoleniem przyjmujemy to wyzwanie i w pełni chcemy mu sprostać, ale na partnerskich warunkach. To olbrzymia szansa przyszłości zawodowej, szczególnie dla młodych, studiujących i wchodzących do zawodu lekarzy stomatologów. Dlatego też liczymy na odpowiedzialne potraktowanie problemów naszego zawodu.

Uważamy, że o tych, tak ważnych sprawach, stanowiących podstawę naszego bytu zawodowego, trzeba mówić publicznie. Ze względu na autorytet Izby Lekarskiej i jako środowisko lekarzy stomatologów oczekujemy na włączenie nas w działania na rzecz integracji z Unią Europejską.

Z poważaniem

Janusz Bugaj
wiceprzewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej,

Ryszard Majkowski
sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej,

Roman Olszewski
przewodniczący
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej

Archiwum