9 czerwca 2003

W radomskiej delegaturze

Podział służby zdrowia w Iłży

Rada Powiatu w Radomiu zdecydowała o wydzieleniu podstawowej opieki zdrowotnej w Iłży i przekazaniu jej samorządowi gminnemu. Dotychczas służba zdrowia w Iłży (podstawowa opieka zdrowotna, przychodnie specjalistyczne i szpital) podlegały samorządowi powiatowemu w Radomiu. Jak poinformował starosta powiatu, Zdzisław Kieszkowski, decyzja radnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządu w Iłży, który domagał się nadzoru nad podstawową opieką zdrowotną. Radni nie poparli natomiast postulatów iłżeckiego samorządu, aby przekazać im również prowadzenie przychodni specjalistycznych. Według starosty jest to zadanie własne powiatu i nie ma powodów wprowadzania zmian. Zdaniem Zdzisława Kieszkowskiego decyzja Rady przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej szpitala i spowoduje zmniejszenie zadłużenia. Starosta Kieszkowski potwierdził, że konsekwencją zmian organizacyjnych będzie redukcja zatrudnienia. Zwolnienia dotkną głównie pracowników administracji i średni personel medyczny – głównie z oddziału położniczo-ginekologicznego.
Kontrowersje wokół służby zdrowia w Iłży stały się głośne po zgłoszeniu przez starostę Kieszkowskiego propozycji przyłączenia przychodni rejonowej w Iłży do miejscowego szpitala. Miało to spowodować znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania obu lecznic. Przeciwko takim rozwiązaniom wypowiadali się pracownicy przychodni, którzy obawiali się konsekwencji przyłączenia do zadłużonego szpitala. Pracowników poparły władze miasta i gminy w Iłży, które zaproponowały radnym powiatu radomskiego przejęcie obu placówek przez iłżecki samorząd. Tymczasem według zarządu powiatu takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia, gdyż powiat zmniejszyłby swój majątek o blisko 9 mln zł, lecz w dalszym ciągu byłby zobowiązany do spłacania długów ciążących na szpitalu.

Wybory władz radomskiego oddziału PTL
r n. med. Andrzej Burski został ponownie szefem radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wiceprezesami oddziału na 4-letnią kadencję zostali dr Antoni Sokalski i dr Jacek Burski. Wyboru dokonali uczestnicy zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który odbył się w Radomiu. Dr Burski zapowiedział, że lekarze skupieni w Towarzystwie będą w czasie obecnej kadencji w dalszym ciągu organizować spotkania naukowe z największymi autorytetami medycyny w Polsce. Najważniejszym wydarzeniem naukowym dla radomskiego środowiska lekarskiego skupionego w PTL będzie X Zjazd Naukowy Lekarzy Ziemi Radomskiej, który odbędzie się prawdopodobnie jesienią przyszłego roku.
Dr n. med Andrzej Burski jest ordynatorem oddziału wewnętrznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Jest również radnym Rady Miejskiej w Radomiu.

Zakup angiografu zgodny z prawem
Nie doszło do popełnienia przestępstwa przy zakupie angiografu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Józefowie w Radomiu – uznała radomska prokuratura i umorzyła postępowanie w tej sprawie. Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu, prokurator Małgorzata Chrabąszcz, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że zarzucana w doniesieniu do prokuratury nadmiernie wysoka cena za angiograf wynikała z objęcia ceną nie tylko sprzętu medycznego, ale również kosztów transportu, cła oraz remontu i adaptacji pomieszczenia, w którym zainstalowano zakupioną aparaturę. Według prokuratury w postępowaniu dyrekcji WSzS nie było znamion przestępstwa.

Wielkanocne spotkanie
Na corocznym spotkaniu wielkanocnym zebrała się Komisja Emerytów i Rencistów Delegatury Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Oprócz tradycyjnych życzeń świątecznych i wielkanocnego jajka spotkanie było okazją do dyskusji na temat problemów, z jakimi borykają się lekarze emeryci. Mówiono m.in. o zmianach w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia i o trudnościach w dostępie do usług medycznych w przychodniach specjalistycznych.
Jak poinformowała przewodnicząca komisji, dr Barbara Paczwa, lekarze emeryci są bardzo aktywną częścią radomskiego samorządu lekarskiego. Kilkudziesięcioosobowa grupa systematycznie uczestniczy w spotkaniach okolicznościowych, w czasie których poruszane są różnorodne tematy dotyczące środowiska lekarskiego. Organizowane są również spotkania plenerowe, wycieczki oraz prezentacje twórczości poetyckiej i malarskiej. Przedstawiciele Komisji Emerytów i Rencistów organizują także pożegnania dla lekarzy odchodzących na emeryturę, odwiedzają swych potrzebujących kolegów oraz porządkują zapomniane groby lekarzy. Działalność członków Komisji jest na bieżąco dokumentowana – systematyczną kronikę prowadzi dr Halina Merwa.

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Archiwum