17 lipca 2003

Dlaczego lekarze nie mają dostępu do pomocy z UE?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła w czerwcu br. kolejne programy pomocy Phare. Nowa transza środków pomocowych jest już dostępna. Pierwszy termin składania wniosków mija 28 lipca br. Dotacje z funduszy unijnych i rządowych na działalność gospodarczą są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli dla 90 % polskich podmiotów gospodarczych.

Wielu przedsiębiorców skorzysta z oferowanej pomocy, ale niestety lekarze nie będą mogli sięgnąć po te środki. W myśl Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami lekarz prowadzący indywidualną lub grupową praktykę nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy – Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r.
Ustawa o zawodzie lekarza określa to wyraźnie w artykule 50, 50a, 50b, a w szczególności w artykule 50c – Lekarze prowadzący indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę albo grupową praktykę lekarską nie są przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. -jednocześnie dając szczegółową wykładnię zasad określających rejestrację indywidualnych praktyk w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
Tym samym ustawodawca wykluczył środowisko lekarskie z kręgu beneficjentów pomocy otrzymywanej ze środków UE.

Tymczasem wejście do UE – od wielu polskich specjalistów, w szeroko pojętej branży medycznej, będzie wymagało dostosowania do poziomu i warunków technologicznych. Polskie gabinety wymagają dokapitalizowania i wzmocnienia bazy technologicznej, aby skuteczniej prowadzić profilaktykę i leczenie. Jedną z podstawowych zasad w Unii Europejskiej bowiem jest dbałość o zdrowie społeczeństwa. Na to zawsze powinny być środki – zarówno publiczne, jak i prywatne.
Potencjalnie najbardziej interesującym dla lekarzy programem dotacyjnym jest „Fundusz dotacji inwestycyjnych”. Program obowiązuje na obszarze całego kraju, a dotacja obejmuje m.in.: zakup maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem (także komputery i oprogramowanie) oraz wydatki związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem powyższych zakupów. Można więc skorzystać z dotacji na zakup sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury, na wyposażenie placówek opieki zdrowotnej itp. Jest to grupa towarów objęta kodem 801-802 w systemie Klasyfikacji Środków Trwałych.
Wysokość dotacji wynosi do 25% poniesionych kosztów, nie mniej niż 2.000 euro, ale nie więcej niż 50.000 euro. W ramach tej dotacji można wykorzystać kredyt bankowy do 55% wartości projektu inwestycyjnego, przy wkładzie własnym nie mniejszym niż 20 % całości kosztów kwalifikowanych.
Warunkiem uzyskania dotacji jest zawarcie umowy z PARP przed rozpoczęciem projektu. Łącznie na „Fundusz dotacji inwestycyjnych” przewidziano ok. 30 mln euro., z czego na województwo mazowieckie – 2,2 mln euro. Program ten będzie realizowany przez Phare, a także – po wejściu do UE – w innych formach.
W samym PARP – Grażyna Gęsicka, wiceprezes, zapewnia, że bardzo chętnie przyjmowane byłyby wnioski od lekarzy, ale przeszkodą jest zastrzeżenie z Ustawy o zawodzie lekarza, stanowiące ograniczenie formalne.
Lekarze wielokrotnie zadawali pytania związane z możliwością skorzystania z dotacji. W obecnej sytuacji formalnoprawnej odpowiedź jest jedna: warunkiem jest stworzenie takiej formy prawnej działalności zawodowej, która nie byłaby sprzeczna z zapisami obu obowiązujących ustaw.

Czy istnieje jakaś możliwość wyjścia z tego kręgu?
Obecnie są dwa sposoby prowadzenia działalności – lekarz otrzymuje dokument rejestracyjny w OIL, składa dokumenty w Urzędzie Skarbowym i przed nim rozlicza się PIT-em 5. Może prowadzić księgę przychodów i rozchodów, może też zarejestrować się jako płatnik VAT. Niektóre prywatne kliniki (niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) wchodzą w pełną działalność gospodarczą rejestrując się jako spółka (cywilna, jawna, z o.o.). Dopiero takie podmioty mogą korzystać z pomocy ze środków akcesyjnych, w tym z dotacji PARP.

Archiwum