17 lipca 2003

Gorący temat – Po przystąpieniu do UE

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powinno zagwarantować wzrost świadczeń społecznych i lepszą opiekę medyczną.

W ramach jakich projektów ochrona zdrowia może skorzystać z funduszy unijnych?
W ochronie zdrowia są obecnie realizowane projekty Phare: 2000, 2001 i 2002. Funduszami unijnymi interesują się samorządy terytorialne, publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1786/2002 z 23 września 2002 r. został ustanowiony program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego na lata
2003-2008. Polska zobowiązała się do uczestnictwa w tym programie (realizację rozpoczęto 1 stycznia 2003 r.). Jego budżet wynosi 312 mln euro.
Cele programu: lepsza informacja w zakresie polityki zdrowia publicznego, budowa baz informacyjnych, zwiększenie zdolności reagowania – w sposób skoordynowany – na zagrożenia zdrowotne, promocja zdrowia i zapobieganie chorobom. Nie jest to program pomocy – jego celem jest dostarczanie tzw. wartości dodanej, przynoszącej korzyści na poziomie europejskim. Szanse powodzenia mają projekty o znacznym zasięgu geograficznym, wielodyscyplinarne, które dotyczą kwestii o dużym znaczeniu. Projekty wieloletnie – po zakończeniu finansowania będą realizowane w dalszym ciągu. Program wspólnotowy zakłada współfinansowanie nie mniej niż 25% ze środków własnych oraz współudział partnerów z krajów Unii i krajów kandydujących.
Dla wielu jednostek współfinansowanie projektu stanowi problem z uwagi na brak środków własnych w budżecie. Samorządy mogą występować jako podstawowi beneficjenci projektu. Podstawowym zadaniem jest opracowanie własnego projektu, opisanie go we wnioskach aplikacyjnych oraz pozyskanie partnerów.
Jestem przekonana, że wiele podmiotów będzie miało różne problemy, musimy być jednak przygotowani do konkurowania o fundusze unijne. Wiele państw początkowo miało trudności z wykorzystaniem środków. Niemniej zachęcam, ponieważ w latach 1994-2000 powstawało wiele programów dotyczących zdrowia publicznego, promocji zdrowia i mamy już w tej kwestii doświadczenie.
Jednostki ochrony zdrowia mogą również korzystać ze środków dostępnych dla przedsiębiorców w ramach projektów „Wstęp do jakości”, „Innowacje i technologie”, „Fundusz dotacji inwestycyjnych”. Na inwestycje
w ochronie zdrowia mogą czerpać środki z programu SAPARD.
Na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe są dostępne środki z programu „Leonardo da Vinci”. Projekty mogą składać zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne. Przy programie wspólnotowym istnieje warunek, że jednostki niepubliczne nie będą osiągały zysku z realizacji projektu.
Historia przynosi nam nowe doświadczenia, dzięki którym możemy się rozwijać i doskonalić. Nikt nam nie gwarantuje, że będzie to łatwe, a ostatnie lata w służbie zdrowia są wyjątkowo trudne, aby nie powiedzieć: chude. Myślę, że znaczną rolę powinny odegrać organy założycielskie, odpowiedzialne za kreowanie polityki zdrowotnej. Fundusze unijne mogą wspomagać działania, które i tak są w kompetencji ochrony zdrowia i samorządu.

Gdzie możemy uzyskać informacje?
– Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – http://www.parp.gov.pl
– Biuro ds. Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia – http://www.bpz.gov.pl

Elżbieta LEWANDOWSKA
Ośrodek Wspomagania
Restrukturyzacji i Prywatyzacji
w Ochronie Zdrowia, OIL

Archiwum