3 lipca 2003

W skrócie

Naczelna Rada Lekarska wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec – przewidywanej w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – likwidacji niektórych ulg podatkowych: ulgi umożliwiającej odpisanie od dochodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, oraz odpisów odliczanych od podatku związanych z odpłatnym kształceniem i doskonaleniem zawodowym, odpłatnym kształceniem w szkołach wyższych, zakupem przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych, a także publikacji wydawnictw fachowych.

Nowym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia został Maciej Tokarczyk, dotychczasowy wiceminister zdrowia. Zastąpi na tym stanowisku Aleksandra Naumana, który wkrótce po nominacji zrezygnował z funkcji prezesa NFZ. Przez półtora miesiąca obowiązki prezesa pełnił zastępca ds. medycznych Mirosław Manicki. Maciej Tokarczyk jest lekarzem otolaryngologiem i specjalistą audiologiem. Od 1999 r. pracował w Warmińsko-Mazurskiej RKCh, od października 2001 r. był wiceprezesem, a następnie prezesem UNUZ-u. Ostatnio był wiceministrem zdrowia. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. W systemie ochrony zdrowia brakuje 154 mln złotych. To efekt nieściągalności składek na ubezpieczenie zdrowotne – powiedział w Sejmie minister zdrowia Leszek Sikorski. Minister zaznaczył, że są to dane z końca maja tego roku. Jego zdaniem kwota ta stanowi „istotny uszczerbek w systemie”. Mówiąc o pomyśle obciążenia pacjentów opłatami za niektóre usługi medyczne, L. Sikorski podkreślił, że trwa na ten temat dyskusja społeczna w ramach „okrągłego stołu”.
Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Celem zmian jest: określenie, jakiego rodzaju działalność pozamedyczna nie może być prowadzona w ZOZ; uporządkowanie kwestii związanych z przygotowaniem do pochówku osób zmarłych na terenie zakładu; rozszerzenie funkcji kontrolnej ministra zdrowia wobec tych placówek i dostosowanie jej zakresu do istniejącego porządku prawnego; określenie zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
a także umożliwienie pozyskiwania przez samodzielne ZOZ-y środków finansowych z innych tytułów.

Renata Furman, rzecznik prasowy NFZ, podała sprostowanie:
W związku z artykułem red. Małgorzaty Soleckiej „Mniej pieniędzy na leczenie” („Rzeczpospolita” nr 144 z 23 czerwca br.) uprzejmie informuję, że: NFZ nie kierował do swoich oddziałów żadnej dyrektywy dotyczącej planu finansowego na rok 2003. Nie została też podjęta żadna decyzja o jakimkolwiek obniżeniu wartości zawartych kontraktów. Na podstawie przeprowadzonej analizy NFZ poinformował oddziały o obecnej prognozie realizacji przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, z której wynika, że przychody te mogą być niższe od prognozy zawartej w planach finansowych na 2003 rok (za I kwartał mniej więcej o 150 mln zł). W związku z powyższym w Centrali NFZ odbywają się systematyczne spotkania z dyrektorami oddziałów na temat przygotowania nowych planów finansowych na 2003 rok. (…) Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, plan finansowy NFZ na 2003 rok sporządza i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. W związku z powyższym NFZ przygotowuje niezbędne dane potrzebne ministrowi zdrowia do opracowania tego planu.

1 lipca otwarto w Szpitalu Bielańskim w Warszawie Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Jest to najnowocześniejszy i największy w stolicy oddział ratunkowy, spełniający wszystkie standardy infrastruktury przewidziane dla tego typu jednostek. Wyodrębnione zostały wszystkie obszary funkcjonalne, niezbędne do udzielania szybkiej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w szczególności w razie wypadku czy nagłego zachorowania u dorosłych i dzieci, a także pomocy poszkodowanym
w katastrofach.

Od czerwca br. leki psychotropowe i leki na choroby przewlekłe (symbol „P” na recepcie) muszą być wypisywane pojedynczo, na osobnych receptach.

Archiwum