14 lipca 2003

Z prac Regionalnego Komitetu Sterującego

Restrukturyzacja zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2003

Do „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003” w województwie mazowieckim przystąpiły 33 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym 1 w trybie „szybkiej ścieżki”.
Ten szczególny tryb kwalifikowania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia dotyczył Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 57.
Proces zwolnień w ww. szpitalu rozpoczął się w II półroczu 2002 r. Sukcesywne zmniejszanie kontraktu, począwszy od roku 2000 (o 50% w stosunku do roku 1999), wieloletnie niedoinwestowanie szpitala, odchodzenie kadry specjalistycznej – spowodowało, że przestał on spełniać wymogi stawiane obecnie placówkom służby zdrowia. Na te niekorzystne czynniki nałożyło się jednocześnie zmniejszenie popytu na usługi o charakterze zabiegowym w zakresie hospitalizacji dzieci i młodzieży – w efekcie zakład utracił płynność finansową.

W tej sytuacji 26 lipca 2002 r. dyrektor placówki, przy akceptacji Rady Społecznej Szpitala, podjął decyzję o zawieszeniu działalności w zakresie lecznictwa stacjonarnego; pozostawiono jedynie świadczenia usług ambulatoryjnych. Ograniczenie działalności szpitala wiązało się z koniecznością zintensyfikowania działań związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.

We wrześniu 2002 r. marszałek województwa mazowieckiego wystąpił do ministra zdrowia z wnioskiem o ujęcie Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie w „Programie Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003”, załączając wymagane dokumenty. Ponowne wystąpienia marszałka województwa mazowieckiego do ministra zdrowia w sprawie uruchomienia „szybkiej ścieżki” restrukturyzacji zatrudnienia i dofinansowanie odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie miało miejsce w lutym 2003 r. Pomimo tych wystąpień nie udało się pozyskać środków niezbędnych na sfinansowanie programu restrukturyzacji zatrudnienia w szpitalu.

W roku 2003 samorząd województwa mazowieckiego, jako organ założycielski, rozpoczął proces restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie. Planowane jest przekształcenie szpitala w przychodnię dla dzieci i młodzieży – „Omega” – mającą świadczyć usługi w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego z chirurgii ogólnej, medycyny szkolnej oraz medycyny sportowej.
Marszałek województwa mazowieckiego 11 marca 2003 r. zwrócił się z do Haliny Wasilewskiej-Trenkner, pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji finansów publicznych, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, z zapytaniem o możliwość uwzględnienia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie w roku 2003 jako beneficjenta środków budżetowych na sfinansowanie odpraw i odszkodowań w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003” – osób zwolnionych w 2002, które nie otrzymały należnych im odpraw i odszkodowań. Z wyjaśnień podsekretarza stanu wynika, że ostateczną decyzję o sfinansowaniu odpraw i odszkodowań należnych zwolnionym pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie
– podejmie resort zdrowia.
1 kwietnia 2003 r. na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa Mazowieckiego został pozytywnie zaopiniowany wniosek szpitala o sfinansowanie odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników tego zakładu. Wniosek restrukturyzacyjny szpitala, wraz z całą dokumentacją związaną z procesem przekształcenia tej placówki, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia 14 kwietnia 2003 r. Wniosek dotyczył 105 osób objętych działaniami osłonowymi na kwotę 1001523 zł. Ü

Ryszard MAJKOWSKI
członek Komitetu

Archiwum