12 września 2003

Listy

Sprawa prawa

W odpowiedzi na list kol. Jerzego Borowicza, jako szef „wydziału paszportowego” naszej Izby oświadczam:

Przedstawiany do podpisania lekarzom (głównie seniorom) tekst wynika z zapisów uchwały 104 NRL, regulującej zasady wydawania dokumentów praw wykonywania zawodu lekarzy. Został opracowany na poziomie NRL i obowiązuje we wszystkich izbach w Polsce. Zgadzam się, że niektóre Koleżanki i Koledzy mogą odbierać taki zapis emocjonalnie, zapominając, że prawo wykonywania lekarza jest dożywotnie i wygasa w razie zawieszenia go przez Radę (np. wskutek stwierdzonej niezdolności do jego wykonywania), odebrania przez Sąd Lekarski, w przypadku zrzeczenia się go oraz w razie utraty obywatelstwa polskiego.
W przytoczonym tekście mowa jest o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, a nie o zrzeczeniu się prawa jego wykonywania – oznacza to jedynie, że lekarz oświadcza, iż nie wykonuje zarobkowo swego zawodu. Prawo pozostaje, można leczyć siebie i rodzinę, zawrzeć umowę na wypisywanie recept refundowanych dla siebie i najbliższej rodziny oraz udzielać pomocy w wypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
Każdy lekarz, który takie oświadczenie podpisał, może zawsze wrócić do czynnego wykonywania zawodu w formie zatrudnienia lub indywidualnej praktyki lekarskiej, składając odpowiednie oświadczenie Okręgowej Radzie Lekarskiej.
Proszę się więc nie denerwować, a ze swojej strony obiecuję wystąpienie o zmianę niejasnego tekstu poprzez dodanie po słowie „zaprzestał wykonywania” słowa „zarobkowo”.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Koleżanek i Kolegów

Konrad Pszczołowski
przewodniczący Komisji Rejestru Lekarzy i Prawa Wykonywania Zawodu ORL
w Warszawie

W sprawie opieki stomatologicznej nad dziećmi

Warszawa, 12 sierpnia 2003 r.

Szanowny Pan Leszek Sikorski
Minister Zdrowia

Środowisko stomatologiczne, reprezentowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, skupiające ok. 6000 lekarzy stomatologów z województwa mazowieckiego, z wielkim niepokojem przyjmuje wiadomości dotyczące opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nie wiemy, jak ta opieka ma wyglądać, kto będzie jej organizatorem, skąd będą brane środki finansowe na jej realizację. Czy będą reaktywowane szkolne gabinety stomatologiczne, czy powstaną oddzielne kontrakty z NFZ na usługi dla tej grupy wiekowej? Co dalej z programem profilaktycznym prof. Marii Wierzbickiej, który był realizowany przez trzy lata, po czym – kiedy nabierał tempa – został nagle urwany. Ministerstwo Zdrowia nie wyjaśniło, dlaczego.
Na zlecenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oceniła potrzeby stomatologiczne mieszkańców województwa mazowieckiego. Wynika z nich, że statystyczne dziecko w wieku 6 lat ma ponad 5 zębów (5,4) zaatakowanych przez chorobę próchnicową, a w wieku 12 lat – 4 zęby stałe dotknięte są próchnicą. Około 40% 12-letnich dzieci ma zaburzenia wymagające leczenia ortodontycznego.
Według prof. F. Szatko z Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, stan zdrowotny uzębienia we wszystkich grupach wiekowych jest alarmujący – kilka, kilkanaście razy gorszy od tego, jaki obserwuje się wśród mieszkańców krajów rozwiniętych.
Co w związku z tym proponuje nam Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia?
Proponuje, aby 20% kontraktu stomatologicznego zawartego z NFZ przeznaczyć na leczenie dzieci i młodzieży. Rozumiemy, że bez zwiększenia środków finansowych na ten cel. Aktualne środki to 1,86 zł miesięcznie.
Po raz kolejny cała odpowiedzialność za olbrzymie zaniedbania stanu zdrowia jamy ustnej spada na najniższy poziom, tj. poziom indywidualnie praktykującego lekarza stomatologa. To on ma dokonywać selekcji pacjentów tak, aby procenty i tak drastycznie zaniżonego kontraktu się zgadzały, np. musi odmówić przyjęcia dorosłego, bo ma miejsce dziecięce, a najczęściej musi odmówić i jednemu, i drugiemu, bo limity są bardzo małe.
Brak planowej, aktywnej profilaktyki i założeń strategii planowego leczenia wśród dzieci i młodzieży jest przyczyną stałego pogarszania się stanu zdrowia jamy ustnej wśród populacji woj. mazowieckiego.
Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spada na Ministerstwo Zdrowia i polityków.

Ryszard Majkowski
z-ca sekretarza ORL w Warszawie

Janusz Bugaj
wiceprzewodniczący ORL w Warszawie

Do wiadomości:
P. Krystyna Łybacka – Minister Edukacji i Sportu

Archiwum