18 września 2003

Rząd o ZOZ-ach i pieniądzach

15 lipca 2003 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo informację na temat aktualnych problemów występujących w służbie zdrowia.

(…) Propozycja założeń do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej
Najważniejsze cele:

  • dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb zdrowotnych pacjentów;
  • racjonalizacja wykorzystania środków publicznych;
  • zwiększenie efektywności zarządzania i odpowiedzialności zarządzających zakładami opieki zdrowotnej.

Rozwiązania obejmą wszystkie SP ZOZ-y, a restrukturyzacja będzie dotyczyć zobowiązań publicznoprawnych i prywatnoprawnych. Proponuje się umorzenie zobowiązań publicznoprawnych (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców i in.).
SP ZOZ-y otrzymają przepisy dotyczące postępowania upadłościowego i naprawczego. Zwiększony będzie nadzór organów założycielskich SP ZOZ-ów i odpowiedzialność kierujących placówkami. SP ZOZ-y przekształcą się w spółki kapitałowe pod nadzorem ministra właściwego ds. skarbu państwa.
Następnym etapem będzie przejmowanie akcji lub udziałów SP ZOZ-ów przez organy założycielskie i pracowników. W ten sposób powstanie sieć zakładów opieki zdrowotnej – szpitali. Krajowa sieć szpitali będzie powołana rozporządzeniem ministra zdrowia.
Należy również utworzyć Rejestr Usług Medycznych.
Zakłada się utrzymanie dofinansowania procesu restrukturyzacji SP ZOZ-ów z budżetu państwa. Ze względu na dopłaty do oprocentowania pożyczek zaciągniętych przez organy założycielskie na cele restrukturyzacyjne – przewiduje się konieczność pozyskania środków z zaciągniętych kredytów. Będą one przeznaczone na uregulowanie zobowiązań w zakładach, które utraciły płynność finansową.
(…) Restrukturyzacja zatrudnienia w ZOZ-ach (2004-2005) – środki na ten cel zapewnią SP ZOZ-y, wykorzystując środki własne, dotację z budżetu państwa i inne źródła finansowania. Przewiduje się następujące możliwości rozwiązań skierowanych do pracowników restrukturyzowanych zakładów: jednorazową odprawę pieniężną, urlopy restrukturyzacyjne, jednorazowe bezpłatne szkolenie.

eg (na podstawie komunikatu CIR)

Archiwum