15 września 2003

Uważam, że…

…wrześniowy Krajowy Zjazd Lekarzy stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Bardzo duże są oczekiwania nie tylko delegatów, ale całego środowiska lekarskiego w stosunku do najwyższej władzy, jaką z mocy ustawy jest dla lekarzy zjazd krajowy. Sprawy, które będą poruszane w czasie naszego Zjazdu budzą też żywe zainteresowanie opinii publicznej.

Tegoroczny zjazd – to zjazd programowy, poświęcony (zgodnie z przyjętym przez NRL programem) najbardziej aktualnym problemom wykonywania zawodu lekarza. Wyważenie proporcji między czasem poświęconym na nowelizację Kodeksu Etyki Lekarskiej (najważniejszego dokumentu korporacji lekarskiej) oraz dyskusję i wnioski dotyczące stanu naszej ochrony zdrowia, w tym pieniędzy na ochronę zdrowia i ich dystrybucji, sytuacji zakładów opieki zdrowotnej, pozycji lekarza w systemie, możliwości doskonalenia zawodowego lekarzy i pozycji samorządów zawodowych w systemie państwa – będzie trudne. Będzie wymagało od organizatorów wielkiej staranności, przenikliwości i – dojrzałości…

W jednym z ostatnich numerów „Polityki” nasz kolega redaktor Paweł Walewski – lekarz i publicysta, nawiązuje do projektu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej. Podkreśla specyfikę tego dokumentu: Kodeks będąc dokumentem wewnątrzkorporacyjnym jest jednocześnie aktem publicznoprawnym, bo wydany został na mocy upoważnienia ustawowego. Redaktor Walewski zadaje wiele pytań szczegółowych dotyczących zakresu nowelizacji. Stwierdza również, iż autorzy proponowanych zmian w kodeksie wydają się nie dostrzegać, że unormowania wymaga wiele spraw mniej albo wcale niedrażliwych z punktu widzenia światopoglądowego, ale ważnych dla codziennej pracy lekarza. W końcu komentarza autor stawia pytanie: Czy naprawdę całe środowisko medyczne uważa, że nie ma innych problemów etycznych niż „ochrona życia od jego poczęcia”?
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, w przekonaniu, że nie tylko sprawy prokreacji wymagają zastanowienia, w trosce o nowoczesny kształt znowelizowanego Kodeksu i w trosce o jak najszerszą dyskusję na temat Kodeksu, zorganizowała dwie ogólnopolskie, otwarte dla mediów, konferencje (w czerwcu i wrześniu br.). Do udziału w nich zaproszone zostały wybitne autorytety z dziedzin: medycyny, prawa, teologii… Artykuły na ten temat znalazły się w lipcowo-sierpniowym i bieżącym numerach „Pulsu”. Równolegle, nasza Komisja Etyki i Prawa Medycznego zbierała opinie na temat nowelizacji Kodeksu.

Jestem głęboko przekonany, że dorobek zarówno naszej, jak i innych okręgowych izb lekarskich oraz Zespołu NRL ds. nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowi cenny materiał, który – po dyskusji w czasie Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy i po dalszych pracach – będzie podstawą do wypracowania znowelizowanego KEL, być może w czasie kolejnego zjazdu krajowego lekarzy. Z aktem takiej wagi nie należy się spieszyć.

Tekst ten przekazuję jednocześnie Redakcji „Polityki” – jako głos w dyskusji.

Andrzej Włodarczyk
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Archiwum