14 października 2003

W sprawie Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego

Opinia Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rada Społeczna Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiniuje pozytywnie Wojewódzki Plan Zdrowotny, zatwierdzony uchwałą nr 53/2003, Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. z poniższymi uwagami.

  1. Wojewódzki Plan Zdrowotny – zwany dalej: planem – jest dokumentem, który po raz pierwszy wnikliwie przedstawia faktyczne zasoby mazowieckiej służby zdrowia, a w szczególności – bazę szpitalną.
  2. Plan nie wskazuje ośrodka zarządzającego oraz koordynatora działań w zakresie realizacji celów w ochronie zdrowia na Mazowszu.
  3. W planie nie określono przewidywanego stopnia jego realizacji w warunkach ograniczonych możliwości finansowania.
  4. Plan nie określa priorytetowych zadań, które powinny być realizowane w roku przyszłym.
  5. W planie brak jest odniesienia do roli organów założycielskich, wskazano wyłącznie płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
  6. Plan przedstawia zagrożenia środowiska dla zamieszkałej na Mazowszu populacji, jednakże nie zawiera oceny, czy posiadana baza jest właściwa z punktu widzenia zagrożeń, oraz nie wyznacza kierunków działania w tym zakresie.
  7. Plan zawiera szereg informacji istotnych z punktu widzenia kontraktowania świadczeń na rok 2004.
  8. Szczegółowy opis istotnych uwag i problemów dotyczących planu zawiera załączona opinia dyrekcji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ryszard Majkowski
przewodniczący Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Archiwum