22 listopada 2003

Stanowisko Komisji ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami z dnia 23 października 2003 r.

Środowisko lekarskie skupione w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest zbulwersowane i protestuje przeciwko warunkom ogólnym i szczegółowym dotyczącym zawierania umów z NFZ na świadczenia medyczne na rok 2004. Zawierają one przepisy niemożliwe do realizacji, a także wadliwe prawnie.

W szczególności dotyczy to następujących kwestii:

  1. Warunki ogólne i szczegółowe zawierania umów na świadczenia medyczne w roku 2004 z zakresu POZ i specjalistyki ambulatoryjnej oraz stomatologii zawierają wiele zapisów niemożliwych do realizacji przez NZOZ prowadzące podstawową opiekę zdrowotną, a także przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wieloletnie niedofinansowanie i płacenie przez kasy chorych za usługi poniżej ich rzeczywistych kosztów doprowadziło do tego, że niemożliwe było inwestowanie w rozwój praktyk lekarskich, a także zakup aparatury do poradni specjalistycznych. Wymogi postawione w ww. warunkach ustawiają poprzeczkę wymagań bardzo wysoko. Spełnienie tych wymogów w przypadku wielu poradni specjalistycznych będzie niemożliwe.
  2. W pełni zgadzamy się z padającymi ze strony NFZ stwierdzeniami o potrzebie udzielania świadczeń na najwyższym poziomie. Ale czy ma to być od razu poziom kliniki akademickiej? Ignorowanie specjalistyki ambulatoryjnej w lecznictwie otwartym spowoduje znaczne obniżenie dostępności świadczeń i wydłuży już i tak długie kolejki do specjalistów.
  3. Środki przeznaczone na podstawową opiekę zdrowotną są zbyt niskie w stosunku do rozszerzonego obowiązkowego zakresu usług. Przede wszystkim dotyczy to wyjazdowej nocnej pomocy lekarskiej, która jest kosztowna w realizacji, niezależnie od formy jej zorganizowania.
  4. Stwierdzamy, że środki finansowe przeznaczone na opiekę stomatologiczną w roku 2004 nie wystarczają na zapewnienie minimum świadczeń zdrowotnych, które przysługują osobom ubezpieczonym. W tej sytuacji widzimy konieczność ustalenia preferencji dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, na udzielanie pierwszej pomocy stomatologicznej oraz leczenie protetyczne osób w wieku emerytalnym.
  5. W dziale lecznictwa zamkniętego katalogi świadczeń szpitalnych są niepełne, wycena punktowa zbyt niska lub błędna w stosunku do kosztów ponoszonych za wykonanie procedur. Katalogi sprawiają wrażenie, jakby nie były konsultowane ze specjalistycznym nadzorem i konsultantami poszczególnych specjalności.

W związku z powyższymi uwagami żądamy podjęcia rozmów i konsultacji ze środowiskiem lekarskim dotyczących zakresu świadczeń, które mają być gwarantowane za składkę zbieraną od obywateli (koszyk świadczeń). Zmian wymaga także katalog usług, który został ogłoszony w warunkach zawierania umów na świadczenia medyczne na rok 2004. Niepodjęcie takich rozmów może doprowadzić do ogólnego bojkotu i nieskładania ofert, czego skutkiem może być załamanie systemu ochrony zdrowia. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że „jakoś” musimy sobie poradzić w ramach otrzymanych środków, ponieważ skazuje to na wegetację zakłady niepubliczne i na dalsze zadłużanie się jednostek publicznych.
Odnosimy wrażenie, że takie ustawienie warunków zawierania umów na rok 2004 zostało sformułowane celowo, aby część podmiotów, które funkcjonują na rynku usług medycznych – dotyczy to przede wszystkim małych NZOZ i publicznych zakładów lecznictwa otwartego i zamkniętego – wycofa się z działalności i tym sposobem zostaną zaoszczędzone pieniądze w Funduszu. Jest to polityka krótkowzroczna, niezapewniająca dostatecznego bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, co gwarantuje im Konstytucja RP.

Jacek Kubiak – przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z NFZ i z Samorządami Terytorialnymi,
Grażyna Pacocha – sekretarz Komisji

Archiwum