16 grudnia 2003

Spotkanie mazowieckich stomatologów

29 listopada 2003 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej z inicjatywy Komisji Stomatologicznej odbyło się spotkanie lekarzy stomatologów z województwa mazowieckiego. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób, w tym dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów oraz lekarze prowadzący indywidualne praktyki stomatologiczne. Zebrani analizowali stan stomatologii w województwie oraz zastanawiali się, jaką przyjąć postawę wobec konkursu ogłoszonego na rok 2004.
Oceniając sytuację, stwierdzono, że pod względem finansowym jest bardzo źle, a usługi stomatologiczne są od kilku lat niedoszacowane. Jest coraz więcej procedur zalecanych do wykonania w ramach kontraktu, a ich jednostkowa wycena jest z roku na rok mniejsza. Według wyliczeń stomatologów, środki proponowane przez NFZ zaspokajają 15-20% potrzeb. Zabierający głos wskazywali, że centrala NFZ lekceważy środowisko stomatologiczne i jego problemy oraz nie chce konsultować z jego przedstawicielami wprowadzanych rozwiązań, np. zapisów w kontrakcie na 2004 rok.
Po burzliwej dyskusji uzgodniono następujące stanowisko:

 1. Przedstawiciele środowiska stomatologicznego na Mazowszu stwierdzają, że
  przez wszystkie lata reformy służby zdrowia stomatologia była i wciąż jest
  niedoszacowana, a dyktowane przez kasy chorych, a obecnie przez NFZ warunki umów, a w nich ceny na poszczególne procedury są poniżej kosztów świadczonych usług.
 2. Stomatolodzy protestują przeciwko opracowywaniu przez Fundusz zawiłych i niezrozumiałych procedur dotyczących tworzenia ofert na 2004 rok oraz zapisowi umożliwiającemu Funduszowi jednostronną zmianę warunków umowy w trakcie jej trwania. Zawierane umowy powinny mieć zapisy równorzędne dla obu stron.
 3. Zebrani popierają kierunek, wskazany przez ministra zdrowia, aby
  opieką stomatologiczna objąć młodzież do 18. roku życia, ale w związku z
  rozszerzeniem ilości i jakości świadczeń powinny zostać zwiększone środki
  finansowe. Dodatkowe świadczenia dla młodzieży nie mogą być realizowane kosztem innych populacji wiekowych.
 4. W konkursie na 2004 rok powinny być rozpatrywane przez komisję
  konkursową wszystkie zgłoszone oferty, a minimalna wartość punktu nie
  powinna być niższa niż 0,15 zł.
 5. Patrząc w przyszłość (rok 2005), zebrani stomatolodzy postulują, aby został
  wyraźnie określony „koszyk” usług stomatologicznych, np. młodzież do 18.
  lat, kobiety w ciąży i połogu, emeryci (protezy).
 6. We wszystkich kwestiach dotyczących stomatologii powinny być prowadzone rozmowy między przedstawicielami środowiska stomatologicznego a resortem zdrowia i NFZ. Brak takich konsultacji powoduje wprowadzanie rozstrzygnięć, które wpływają źle na funkcjonowanie stomatologii, a przede wszystkim działają na niekorzyść
  pacjentów.

Janusz Bugaj, wiceprzewodniczący ORL
Ryszard Majkowski, sekretarz ORL
Roman Olszewski, przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL

Warszawa, 29 października 2003 r.

Archiwum