24 stycznia 2004

Jaką formę opodatkowania przyjmiemy w 2004 roku

Fiskus jest dla nas łaskawy – w 2004 roku daje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą prawo wyboru opodatkowania przy zróżnicowanych stawkach podatkowych. Jakiego wyboru mogą dokonać lekarze prowadzący działalność gospodarczą? W jakich formach może być prowadzona działalność w zakresie udzielania świadczeń medycznych i jakie mamy formy opodatkowania?

Indywidualna praktyka lekarska ma do wyboru: opodatkowanie na zasadach ogólnych – przez prowadzenie książki przychodów i rozchodów, wybór podatku liniowego 19% lub opodatkowanie na zasadach ogólnych i możliwość skorzystania z odliczeń i rozliczania się z małżonkiem.
Lekarze spełniający definicję wolnego zawodu i wykonujący działalność gospodarczą osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych mogą skorzystać również z karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.
wolny zawód – pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania – na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze – osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
Karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany wykluczają możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie (art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).
Osoba fizyczna prowadząca gabinet lekarski i wykonująca świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz instytucji lub urzędów może tylko skorzystać z formy opodatkowania na zasadach ogólnych. Z tej samej formy opodatkowania korzystają lekarze prowadzący działalność gospodarczą w spółkach cywilnych, w spółkach partnerskich i spółkach jawnych.
Spółki te podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale są spółkami osób fizycznych i mogą rozliczać się z działalności na zasadach ogólnych.
Proponowane zmiany w tym zakresie, w art. 6 ust. 1 i 1a ustawy otrzymują brzmienie: Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”, ale tylko jeżeli prowadzona jest działalność na rzecz osób fizycznych.
Niepubliczne zakłady prowadzone w formie spółki prawa handlowego z ograniczoną działalnością gospodarczą mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i opodatkowania w formie 19% podatku linowego od osiąganych zysków. Należy pamiętać, że w przypadku wypłaty dywidendy fiskus planuje wzrost zryczałtowanego podatku z 15% do 19%. Uzyskiwane dochody z tytułu zatrudnienia podlegają opodatkowaniu według progów podatkowych.
Jeżeli w 2004 roku uzyskamy dochody w wysokości:

  • 24 000 zł rocznie, a miesięcznie 2000 zł – to podatek progresywny 19% wyniesie 4030 zł, podatek liniowy 4560 zł;
  • 30 000 zł rocznie, a miesięcznie 5700 zł – to podatek progresywny 19% wyniesie 5170 zł, podatek liniowy 5700 zł.

Wybór podatku liniowego opłaca się podatnikom dopiero przy uzyskaniu dochodów powyżej 74000 zł. Jak wynika z przedstawionych wyliczeń, podatek progresywny jest wyższy od liniowego, korzystniejszy dla osób uzyskujących wysokie dochody, a niekorzystających z odliczeń.
Dla osób uzyskujących dochody do 36000 zł rocznie, będących w pierwszym progu podatkowym, podatek liniowy jest mniej korzystny. Przed wyborem formy opodatkowania musimy dokonać rachunku zysków i strat: co będzie dla nas bardziej opłacalne.
Katalog możliwości odliczeń w 2004 roku zmniejszył się nam. Wybór uzależniony jest od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Elżbieta Lewandowska
Autorka jest doradcą finansowym

Archiwum