9 stycznia 2004

Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej

30 października 2003 r. w Collegium Aeronauticum im. Stanisława Barańskiego, sali Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie odbyło się zebranie wyborcze do władz Towarzystwa, które rozpoczęło swój byt pod własną, samodzielną nazwą. Rejestracja miała miejsce w 2002 roku, jednak dopiero w kolejnym roku doszło demokratycznego, zgodnego z własnym statutem, wyboru władz.
Życie naukowe osób zainteresowanych medycyną lotniczą od chwili powołania, w latach pięćdziesiątych, tej oddzielnej specjalności lekarskiej skupiało się w zasadzie w trzech ośrodkach: w WIML z klinikami w Warszawie, GOBL (Główny Ośrodek Badań Lekarskich) we Wrocławiu i w Wojskowym Szpitalu Lotniczym w Dęblinie.
W medycynie lotniczej dominowało wojsko i stąd wiele jej istotnych osiągnięć było objętych tajemnicą wojskową. Z chwilą wyjścia Polski z Paktu Warszawskiego i po późniejszej transformacji ustrojowej medycyna lotnicza przestała już być domeną wojska.
Najpierw w Warszawie powstało Koło Medycyny Wojskowej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego przewodniczącym był prawie z reguły Komendant WIML. Prof. dr hab. med. Krzysztof Kwarecki stał się nawet w TLW wiceprezesem tego najstarszego w Polsce Towarzystwa Lekarskiego (TLW zał. w 1820 r.).
Ramy Koła TLW nie pozwalały na działalność naukową, choćby we Wrocławiu lub w Dęblinie, toteż pojawiła się konieczność powołania oddzielnego, ogólnopolskiego towarzystwa, z własnym statutem, którego działalności nie ograniczałby Statut TLW – Rejonowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL).
Sprawę przynaglał fakt, że w 2005 roku organizatorem Międzynarodowego Kongresu Medycyny Lotniczej ma być Polska.
W roku 2002 powstał Komitet Założycielski PTLM, któremu przewodzili: prof. dr hab. med. Lech Kopka, prof. dr hab. med.. Lech Markiewicz, dr hab. med. Lucjan Golec i dr hab. med. Adam Skrzypkowski. Komitet wykonał liczne prace i doprowadził do zebrania, na którym w sposób demokratyczny, zgodnie z dobrowolnie przyjętym statutem wybrano władze Towarzystwa.
Prezesem został kol. Adam Skrzypkowski, jego zastępcą – kol. Artur Domin, sekretarzem – Halina Rajska, skarbnikiem – Roman Stablewski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Wojtkowiak, a przewodniczącym Sądu Honorowego – Andrzej Parucki.
Siedzibą Towarzystwa jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54, pok. 20.

Podał Józef Hornowski, który został uhonorowany legitymacją członka założyciela Towarzystwa, zbiorowo podpisaną przez jego Komitet Założycielski.

Doktorowi Józefowi Hornowskiemu, naszemu niezastąpionemu Kronikarzowi, najserdeczniejsze życzenia z okazji 87. urodzin składa redakcja „Pulsu”.

Archiwum