1 stycznia 2004

Trybunał Konstytucyjny o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

13 listopada 2003 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie jest niezgodny z art. 153 Konstytucji.
Do czasu wejścia w życie zaskarżonej ustawy prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych był centralnym organem administracji państwowej. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniła status urzędu, który stał się funkcjonującą obok Ministerstwa Zdrowia jednostką organizacyjną, należącą do aparatu pomocniczego ministra. Trybunał rozważył zgodność zaskarżonej zmiany z zasadą bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwowych przez korpus służby cywilnej (art. 153 Konstytucji).
TK uważa, że w świetle art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów, aparatem pracy ministra może być nie tylko ministerstwo, ale także inny urząd wyznaczony do jego obsługi przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 153 Konstytucji pozwala zaś na wysunięcie tezy, że cały aparat urzędniczy wykonujący zadania na rzecz administracji publicznej, podlegającej Radzie Ministrów, jest objęty ustawą o służbie cywilnej i jako taki wchodzi w jej skład. Zdaniem Trybunału, stwierdzenie, iż w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie działa korpus służby cywilnej, nie stanowi zarzutu przeciwko brzemieniu zaskarżonej ustawy, lecz raczej przeciw kształtującej się praktyce. Taki zarzut nie może być jednak przedmiotem oceny i rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
Wniosek o rozpatrzenie sprawy został złożony przez grupę posłów. Zdaniem wnioskodawców, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie narusza zasadę rozdzielenia funkcji politycznych od funkcji wykonawczych i regulacyjnych. Jest to według nich niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Na skutek zmiany statusu urzędu – z centralnego organu administracji na państwową jednostkę organizacyjną – nie działa w nim korpus służby cywilnej. Dzieje się tak, mimo że urząd wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaskarżone przepisy uniemożliwiają więc realizowanie konstytucyjnej zasady bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwowych przez korpus służby cywilnej – co pozostaje w sprzeczności z art. 2 i 153 Konstytucji.

AK

Archiwum