17 lutego 2004

List do Sejmu – W sprawie ordynatorów

W związku z prowadzonymi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zwanej dalej w skrócie „ustawą” – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, przyłączając się do krytycznej oceny Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącej propozycji zniesienia konkursów na stanowisko ordynatorskie w oddziałach szpitalnych zakładów opieki zdrowotnej, pragnie przekazać (…) negatywną ocenę art. 38 pkt 45 tejże ustawy, który to przepis zawiera nowe brzmienie art. 44a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

Stanowisko to Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uzasadnia następująco:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej, zwana dalej w skrócie „ustawą o ZOZ-ach”, stanowi, iż w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych ZOZ-ów utworzonych w celu prowadzenia badań naukowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz żłobków, przeprowadza się konkurs między innymi na stanowisko:

  1. kierownika zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej,
  2. zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
  3. ordynatora,
    1. ordynatora – kierownika kliniki,
    2. ordynatora – kierownika oddziału klinicznego”.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie otrzymała do zaopiniowania przy piśmie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 26 września 2003 r., sygn. 020-0220-72-03, projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W art. 1 pkt 31 tegoż projektu przewidziano uchylenie art. 44a ustawy o ZOZ-ach.
Propozycja uchylenia art. 44a ustawy o ZOZ-ach, czyli zniesienia konkursów na wyżej wymienione stanowiska, została przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zaopiniowana negatywnie. Obszerne uzasadnienie opinii zostało przedstawione ministrowi zdrowia w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r., sygn. OIL 293/03. Negatywny pogląd w tej sprawie wyraziła również Naczelna Rada Lekarska w stanowisku z dnia 24 października 2003 r.
Po zebraniu opinii o projekcie tej ustawy Rada Ministrów w skierowanym do Sejmu projekcie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przewidziała utrzymanie konkursów na omawiane stanowiska, ale tylko w odniesieniu do bardzo nielicznych ZOZ-ów, prowadzonych w formie samodzielnych publicznych ZOZ-ów, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych – z wyłączeniem ZOZ-ów utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o ZOZ-ach oraz w żłobkach. Z powyższego wynika, że w pozostałych, czyli prawie wszystkich ZOZ-ach, które mają być prowadzone w formie spółki użyteczności publicznej, nie będzie konkursów na wyżej wymienione stanowiska kierownicze.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie – z przyczyn szczegółowo przedstawionych w o opinii z dnia 5 listopada 2003 r., skierowanej do ministra zdrowia – nadal negatywnie ocenia zawartą w projekcie omawianej ustawy rządową propozycję zmiany art. 44a ustawy o ZOZ-ach poprzez wyłączenie konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w ZOZ-ach prowadzonych w formie spółek użyteczności publicznej.
Do przedstawionego wyżej stanowiska Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przedłożonego Ministerstwu Zdrowia w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r. następnie przyłączyli się : Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawski Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Oddział Mazowiecki Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego, liczni konsultanci krajowi, regionalni i wojewódzcy.

List został skierowany do przewodniczącej Sejmowej
Komisji Zdrowia, Barbary Błońskiej-Fajfrowskiej,
i przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej
do Rozpatrzenia Projektów Ustawodawczych
Związanych z Programem Rządowym
„Przedsiębiorczość- Rozwój- Praca”, Zbigniewa Kaniewskiego.

Archiwum