13 lutego 2004

Specjalizacje

3 grudnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 205, poz. 1992.

Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia, a nie rozpoczął specjalizacji na zasadzie określonej w § 12 ust. 8 rozporządzenia (zgodnie z którą lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w danej dziedzinie medycyny, może wskazać inny tryb odbywania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych ustalonych przez ministra zdrowia na obszarze województwa dla tego postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli uzyskana przez niego liczba punktów kwalifikuje go do tego miejsca oraz jeżeli spełnia warunki określone w rozporządzeniu) i spełnia warunek dotyczący wymaganej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, może wystąpić z wnioskiem do ministra zdrowia, za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny.
Lekarz może złożyć wniosek, o którym mowa wyżej, po zakończeniu każdego postępowania kwalifikacyjnego i po uzyskaniu informacji z wojewódzkiego ośrodka o posiadaniu wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny oraz możliwości odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
Właściwy wojewódzki ośrodek przekazuje ministrowi zdrowia wniosek lekarza, wraz z potwierdzeniem posiadania wolnego miejsca szkoleniowego w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa i informacją o terminie, w jakim lekarz przeszedł postępowanie kwalifikacyjne, oraz liczbie punktów uzyskanych przez lekarza w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Minister zdrowia, po otrzymaniu wniosku i powyższych danych, może przyznać rezydenturę lekarzowi, o którym mowa wyżej, w ramach posiadanych środków na rezydenturę, o czym informuje lekarza i właściwy wojewódzki ośrodek nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.
Rezydentura, o która mowa wyżej, przyznawana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali największą liczbę punktów.
Wojewódzki ośrodek jest zobowiązany skierować lekarza, któremu minister zdrowia przyznał rezydenturę, do odbycia specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej przyznania.
Lekarz, który otrzymał takie skierowanie, jest zobowiązany zgłosić się do jednostki organizacyjnej, wskazanej w skierowaniu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania skierowania.
Jednostka organizacyjna wskazana w skierowaniu jest obowiązana zawrzeć z lekarzem, któremu minister zdrowia przyznał rezydenturę, umowę o pracę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia się rezydenta ze skierowaniem.

mec. Beata Kozyra – Łukasiak

Archiwum