14 marca 2004

Porozumienie Zielonogórskie o stomatologii

Załącznik: stomatologia

  1. Stomatolog pobiera dopłaty do materiałów ponadstandardowych w trakcie wykonywania świadczeń standardowych. Wysokość dopłat ustala stomatolog. Cennik dopłat umieszcza się w ogólnie widocznym miejscu. Stomatolog w godzinach zakontraktowanych z NFZ ma prawo wykonywać świadczenia ponadstandardowe (odpłatne przez pacjenta).
  2. Stomatolog ma obowiązek uzyskania zgody z NFZ na przerwę w wykonywaniu świadczeń powyżej 14 dni.
  3. W celu zapewnienia ciągłości świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy stomatolog wykonuje świadczenia do miesięcznego limitu punktowego i tworzy listę oczekujących. Na wniosek i za pisemną zgodą pacjenta stomatolog ma prawo wykonać świadczenie poza kolejnością, odpłatnie.

Skutki prawne i finansowe wynikające z zapisów Porozumienia Zielonogórskiego w interpretacji NFZ
Nt. załącznika: stomatologia
Punkt 1. Porozumienie Zielonogórskie wprowadza ponownie „do obiegu” pojęcie dopłaty do świadczenia stomatologicznego. Pojęcie to zostało usunięte z umów ze świadczeniodawcami wraz z zapisem w poprzedniej ustawie o PUZ, który dopuszczał stosowanie dopłat, czyli współpłacenia pacjenta za usługę stomatologiczną. Naszym zdaniem pojęcie dopłaty przez pacjenta do usługi opłaconej już przez NFZ stoi w pewnej sprzeczności z obowiązującą ustawą. Poziom dopłaty – według Porozumienia Zielonogórskiego – ustala stomatolog. Takie postawienie sprawy nie zabezpiecza interesów ubezpieczonych i stwarza możliwość nadużyć ze strony świadczeniodawcy. W MRKCh dopłaty były negocjowane wraz z wysokością i cenami kontraktu, tak aby zabezpieczyć interesy ubezpieczonych. Wysokość dopłat była określona w załączniku do umowy. Nie należy pod żadnym pozorem mylić pojęcia dopłaty do usługi refundowanej (wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia) z pojęciem opłaty za świadczenia ponadstandardowe (niewymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia), udzielane w godzinach pracy dla NFZ, za które w 100% płaci pacjent, a NFZ nie partycypuje w kosztach w żadnym stopniu.
Punkt 2. Bez uwag.
Punkt 3. Pod pewnymi względami zapis lepiej zabezpiecza interesy NFZ i ubezpieczonych aniżeli zapisy warunków szczegółowych i wzór umowy, ponieważ mówi o ciągłości świadczeń i przestrzeganiu miesięcznego limitu punktów. Nierozwiązana pozostaje kwestia tzw. nadwykonań za pacjentów przyjętych w trybie nagłym. Porozumienie sugeruje, że lekarz ma nie przekraczać limitu punktów, ale nie precyzuje, czy dotyczy to każdej sytuacji. Nie wiemy, czy lekarze będą przyjmować pacjentów „bólowych” po zakończeniu limitu, czy też stworzą dla nich listę oczekujących. Zapisy warunków szczegółowych nie stoją w sprzeczności z pkt 3 Porozumienia, jednak wskazują na konieczność udzielania pacjentowi „bólowemu” pomocy w tym samym dniu, jednocześnie nie poruszając problemu zapłaty za świadczenia w wypadku wyczerpania limitu punktów w okresie rozliczeniowym.

opr. Ryszard Majkowski
sekretarz ORL

Archiwum