8 marca 2004

W skrócie

w skrócie

30 stycznia 2004 r. Mazowiecki Oddział NFZ przekazał komunikat: W związku z doniesieniami stołecznych mediów w sprawie funkcjonowania pogotowia ratunkowego – NFZ informuje, że na mocy porozumienia poznańskiego, zawartego w styczniu br. między ministrem zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie świadczą ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej pomocy. Spowodowało to wzmożone korzystanie przez pacjentów z usług pogotowia ratunkowego. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w porozumieniu z dyrekcją Pogotowia Ratunkowego w Warszawie oraz dyrekcją Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego opracował plan zarówno ambulatoryjnej, jak i nocnej pomocy dla mieszkańców Warszawy. Do czasu jego wprowadzenia pacjent w razie konieczności może bezpłatnie korzystać z pomocy pogotowia ratunkowego, za którą zapłaci NFZ.

6 lutego 2004 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Leszek Miller spotkał się z kierownictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W spotkaniu uczestniczył minister zdrowia Leszek Sikorski.

Jak poinformowała 9 lutego 2004 r. Agnieszka Gołąbek, rzecznik prasowy MZ, Leszek Sikorski zaakceptował zmianę planu finansowego NFZ przyjętą uchwałą Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ministra zdrowia i ministra finansów, środki przewidziane na wykonanie zmienionego planu finansowego Funduszu pozwolą na realizację postanowień zawartych w porozumieniu podpisanym z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego 6 stycznia br. w Poznaniu.
11 lutego 2004 roku został ogłoszony plan pracy Rady Ministrów na 2004 r. W rozdziale zatytułowanym „Poprawa sprawności państwa”, w podpunkcie „Sprawna edukacja i ochrona zdrowia”, zapisano regulacje z zakresu ochrony zdrowia. Należą do nich: nowa ustawa regulująca kwestie finansowania i organizacji systemu opieki zdrowotnej, ustawa o zawodach medycznych, nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o rejestracji usług medycznych.

14 lutego 2004 r. w Krakowie, w siedzibie OIL, wicepremier Jerzy Hausner spotkał się z członkami Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele OIL w Krakowie i marszałek województwa małopolskiego.

Od 1 marca obowiązuje znowelizowana lista leków refundowanych. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek poinformowała, że średnio o 10 zł zostaną obniżone ceny 134 preparatów. Obniżki cen dotyczą leków stosowanych m.in. w leczeniu chorób układu krążenia, chorób zakaźnych, nowotworowych, cukrzycy, zespołu Parkinsona, astmy, a także leków przeciwbólowych i przeciwdepresyjnych. Dzięki nowelizacji refundowany będzie jeden z leków na schizofrenię lekooporną, który „wypadł” przy nowelizacji poprzedniej listy. Protesty w tej sprawie złożyli wówczas psychiatrzy, pacjenci oraz ich rodziny. Jak poinformowała A. Gołąbek, do obowiązującego obecnie wykazu dodano 18 nowych leków, m.in. stosowanych w chorobie wrzodowej, zespole Parkinsona, astmie i przewlekłych zespołach oskrzelowo-płucnych. Usunięto 17 pozycji – wszystkie na wniosek producenta. Nowe na listach są tylko leki generyczne; po raz kolejny nie znalazły się na nich żadne leki innowacyjne. A. Gołąbek poinformowała, że wprowadzona 1 grudnia nowelizacja listy leków refundowanych przyniesie oszczędności w wysokości około 200 mln zł, zaś szacunkowe oszczędności wynikające z obecnej nowelizacji to około 30 mln zł.

Jak informuje PAP, minister Leszek Sikorski powiedział Polskiemu Radiu, że nie należy się spodziewać listy leków za złotówkę.

Oświadczenie rzeczników prasowych po spotkaniu z przedstawicielami Rady Etyki Mediów (8 lutego 2004 roku): Doceniamy społeczną rolę mediów, które reagują na zjawiska patologiczne oraz zwracają uwagę na to, co trzeba zmienić. Szanujemy wolność słowa i niezależność mediów, a także ich kontrolną rolę w stosunku do władzy. Wśród dziennikarzy szukamy partnerów, aby za ich pośrednictwem rzetelnie i obiektywnie informować społeczeństwo o otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że powinny być respektowane podstawowe zasady zawarte w Karcie Etycznej Mediów, takie jak: zasada prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji oraz zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy, a także wolności i odpowiedzialności. Uważamy, że wolność słowa jest nierozerwalnie związana z odpowiedzialnością. Niepokój budzi każdy przypadek łamania tych zasad, a także przepisów prawa prasowego. Nierzetelna informacja oraz przypadki mijania się z prawdą przynoszą szkodę zarówno odbiorcom informacji, jak i nadawcom, podważając ich wiarygodność. Dlatego też chcielibyśmy tym oświadczeniem zainicjować wspólną debatę „Rzecznik i dziennikarz a dobro odbiorcy”, rozszerzoną o przedstawicieli mediów (w imieniu rzeczników prasowych ministrów i wojewodów: (-) Marcin Kaszuba – rzecznik prasowy rządu; przedstawiciele Rady Etyki Mediów: (-) Magdalena Bajer, (-) Michał Bogusławski).

Nasza redakcyjna koleżanka, Ania Kaczmarek, jest szczęśliwą matką małego Michała. Wszystkim pracownikom Szpitala na Inflanckiej dziękujemy za wspaniałą opiekę.

Archiwum