17 marca 2004

W sprawie dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie

ORL w Warszawie nie wyraziła zgody na wypowiedzenie

Prezydent miasta stołecznego Warszawy skierował 21 stycznia 2004 r. do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wniosek o wyrażenie zgody – na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – na rozwiązanie umowy o pracę, zawartej w dniu 1 października 2002 r., na czas nieokreślony, z Krzysztofem Romanowskim, zatrudnionym na stanowisku dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. św. Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie nie wyraziła zgody na to wypowiedzenie. Dr Krzysztof Romanowski od dnia 25 listopada 2001 r. pełni funkcję z wyboru członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji, tj. lata 2001-2005. Umowa o pracę zawarta z dr. Krzysztofem Romanowskim, zatrudnionym na stanowisku dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. św. Rodziny w Warszawie, podlega więc szczególnej ochronie przewidzianej w art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich i nie może być skutecznie wypowiedziana bez zgody Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w czasie pełnienia przez niego funkcji członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zawartymi w omawianym wniosku, stwierdziła, że zarzuty – postawione przez bliżej nieokreślone związki zawodowe i przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala – które stanowiły dla prezydenta podstawę do skierowania ww. wniosku, nie zostały poparte żadnymi dowodami. Wyjaśnienia dotyczące tych zarzutów udzielone przez dr. Krzysztofa Romanowskiego znajdują potwierdzenie w przedstawionych przez niego dokumentach i stoją w sprzeczności z postawionymi mu zarzutami. W tej sytuacji, wobec nieprzedstawienia przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy dowodów na poparcie zgłoszonych zarzutów, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie nie znalazła podstaw do wyrażenia zgody na rozwiązanie zawartej z dr. Krzysztofem Romanowskim umowy o pracę.

Ewa Gwiazdowicz
rzecznik prasowy OIL w Warszawie

Archiwum