9 kwietnia 2004

Apel do wicepremiera Jerzego Hausnera

Przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk, nawiązując do swojego wystąpienia w czasie spotkania Konwentu Przewodniczących ORL z wicepremierem J. Hausnerem, zwrócił się do wicepremiera o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia w stosunku do samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy stomatologów zwolnienia składek członkowskich na rzecz tego samorządu i dotacji stanowiących zwrot faktycznie poniesionych kosztów prowadzenia działalności w imieniu i na rzecz administracji publicznej otrzymywanych z budżetu państwa z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzona w Ustawie z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1957) powoduje, iż wpłacane przez lekarzy składki członkowskie oraz dotacje budżetowe otrzymywane przez okręgowe izby lekarskie będą od 1 stycznia 2005 r. objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. W swoim piśmie Andrzej Włodarczyk podkreślił, że zmiany te są sprzeczne ze statusem samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy stomatologów, jako części systemu administracji publicznej, realizującego część jej zadań w odniesieniu do lekarzy i lekarzy stomatologów. Przyznawane z budżetu państwa dotacje stanowią zwrot kosztów poniesionych przez okręgowe izby lekarskie na działalność wykonywaną w imieniu i na rzecz administracji państwowej. Izba nie otrzymuje zwrotu poniesionych wydatków w pełnej wysokości. Budżet zwraca w granicach 40-60% poniesionych faktycznych i udokumentowanych wydatków. Objęcie tych dotacji podatkiem będzie stanowiło dalszą stratę dla samorzadu. Dotychczas brak pełnego pokrycia poniesionych wydatków na działalność wykonywaną w imieniu administracji publicznej był pokrywany z bieżących wpłat z tytułu składek członkowskich. Objęcie tych wpływów obowiązkiem podatkowym uniemożliwi Izbie prowadzenie działalności, do której samorząd zawodowy został zobligowany ustawami. Andrzej Włodarczyk podkreślił również, iż część płaconej przez członków Izby składki członkowskiej jest odprowadzana do Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapis ustawy o podatku dochodowym obowiązujący Izbę od 1 stycznia 2005 r. spowoduje, iż wpływy z tytułu składek będą podwójnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Raz – jako wpływ Okręgowej Izby Lekarskiej, drugi raz – jako wpływ Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ewa GWIAZDOWICZ
rzecznik prasowy OIL

Archiwum