23 kwietnia 2004

Działalność Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału NFZ (sierpień 2003 r. – luty 2004 r.)

Rada Społeczna, oprócz posiedzenia poświęconego sprawom organizacyjnym, odbyła 5 posiedzeń związanych z ochroną zdrowia. Dla opracowania powyższego dokumentu wyłoniła ze swego składu 5-osobowy zespół. Na kolejnych posiedzeniach Rada omawiała: Plan Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych w części odnoszącej się do województwa mazowieckiego oraz przebieg konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w 2004 roku. Radni wysłuchali też informacji składanych przez dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ nt.: działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2003 roku oraz zamierzeń na kolejny rok, ilości ofert na świadczenia medyczne na 2004 r. zgłoszonych przez placówki służby zdrowia, przebiegu negocjacji ze świadczeniodawcami, możliwości i podjętych przez dyrekcję działań, mających na celu złagodzenie uciążliwości dla pacjentów, związanych z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, a także skutków prawnych i finansowych wynikających dla Mazowieckiego Oddziału NFZ z realizacji zapisów Porozumienia Zielonogórskiego.
Przewodniczący i z-ca przewodniczącego Rady brali udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, spotkaniu dyrektorów placówek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, spotkaniu dyrektorów placówek służby zdrowia z terenu obsługiwanego przez Delegaturę MOW NFZ w Radomiu oraz w posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ryszard MAJKOWSKI,
przewodniczący Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału NFZ

Archiwum