5 maja 2004

3 kwietnia br. – Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie

To już XXI zjazd lekarzy w historii warszawskiej OIL. Obrady przebiegały bardzo sprawnie. Jeszcze przed południem delegaci zatwierdzili sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za 2003 rok, przegłosowano sprawozdanie finansowe za 2003 rok, a także udzielono absolutorium dla ORL za tenże rok. Delegaci zatwierdzili preliminarz budżetowy na rok 2004. Wysłuchano sprawozdań z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Dłuższą dyskusję wywołał wniosek jednej z delegatek (mandat 173) o zaskarżenie do sądu przepisów, które będą obowiązywać po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Chodzi o zapisy dotyczące dyżurów lekarskich, które nie będą wliczane do czasu pracy. Po dyskusji i wyczerpujących wyjaśnieniach mec. Elżbiety Barcikowskiej-Szydło, radcy prawnego OIL, delegaci zdecydowali się odrzucić wniosek koleżanki i poczekać na efekty prac negocjatorów. Przegłosowano także zmiany w zasadach wynagradzania pracowników OIL. Zalecono zlikwidowanie tzw. „trzynastek”, a wprowadzenie premii-nagród uznaniowych. Ponadto mają być zmienione zasady przyznawania nagród jubileuszowych; okresem uprawniającym do otrzymywania takiej nagrody będzie czas pracy w służbie zdrowia i na rzecz samorządu lekarskiego.
Wiele wzruszeń wywołało wręczenie, po raz pierwszy w historii OIL w Warszawie, odznaczeń LAUDABILIS. Uhonorowani zostali: Maria Brzostowska, Krystyna Rowecka-Trzebicka, Jan Antczak, Józef Hornowski, Jerzy Moskwa.
Miłym akcentem zjazdu było wręczenie dyplomów najlepszym sportowcom wśród lekarzy. Prawdziwą rekordzistką jest dr Bożena Kędzierska, która podczas krajowych i zagranicznych mistrzostw lekarzy zdobyła aż 13 medali w różnych dyscyplinach, m.in. w biegach, skoku w dal i tenisie ziemnym.
Kolejny punkt obrad to dyskusja nad nową ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych. Gośćmi zjazdu byli m.in.: senator Marek Balicki – należący do grupy parlamentarzystów pracującej nad kierunkami zmian w ochronie zdrowia, i dr Jarosław Pinkas – reprezentujący grupę prof. Religi. Niestety na zjazd nie przybył nikt z zespołu fachowców Ministerstwa Zdrowia. Senator Balicki przedstawił wnioski grupy parlamentarnej:

  • system finansowania opieki zdrowotnej ma być mieszany, z przewagą ubezpieczeń,
  • należy wprowadzić koszyk głównych świadczeń medycznych i ubezpieczenia dodatkowe,
  • świadczenia mają się dzielić na trzy grupy: gwarantowane; niegwarantowane; i w części finansowane z pieniędzy publicznych, a w części z prywatnych,
  • nowa instytucja, która zastąpi NFZ, ma być zdecentralizowana, a środki – rozdzielane na regiony, ale w zależności od ryzyka (wieku, płci itp.).
    Stanowisko zespołu ekspertów prof. Religi przedstawił dr Pinkas. Główne założenia projektu to:
  • zdecentralizowany system (4-6 regionów),
  • wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych,
  • dopuszczenie systemu konkurencji w ubezpieczeniach zdrowotnych,
  • sprawowanie kontroli nad całością przez niezależną instytucję – Narodowy Instytut Ubezpieczeń i Komisję Ubezpieczeń Zdrowotnych, powoływane w taki sam sposób, jak np. Instytut Pamięci Narodowej.

Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, omówił stanowisko samorządu lekarskiego dotyczące systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wynikające ze stanowiska Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy w Toruniu.
Podczas dyskusji nad przedstawionymi założeniami uczestnicy zjazdu zwrócili uwagę na istotny problem prac nad nową ustawą – nikt nie przedstawia wyliczenia kosztów opieki zdrowotnej w Polsce. – Nawet przy najlepszych chęciach, niepopartych konkretną wiedzą,”ile to kosztuje”, nic z tego nie będzie – mówili delegaci.
Na koniec zjazdu przyszedł czas na sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Okazało się, że podczas zjazdu do komisji wpłynęły tylko trzy wnioski. Wniosku dotyczącego działalności paramedycznej ze względu na nieobecność wnioskodawczyni nie poddano pod głosowanie. Zjazd zakończył się przed godz. 19.00.

Stefan Rokita

Archiwum