25 maja 2004

Nowe przepisy prawne

11 lutego 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 20, poz. 192.

Podstawą do przyjęcia do izby, placówki lub jednostki policji osoby doprowadzonej jest wynik badania zawartości alkoholu w organizmie wskazujący na stan nietrzeźwości. Badania dokonuje się za zgodą osoby doprowadzonej. W przypadku niewyrażenia zgody, osobę doprowadzoną przyjmuje się wyłącznie w razie występowania dodatkowych symptomów upojenia alkoholowego potwierdzonych przez lekarza lub felczera izby, lub placówki albo upoważnionego funkcjonariusza policji. Osobę doprowadzoną do izby lub placówki poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim.

Lekarz lub felczer po przeprowadzeniu badania stwierdza:
– brak objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w izbie lub placówce,
– potrzebę udzielenia pomocy doraźnej, która może być udzielona w izbie lub placówce,
– konieczność wykonywania zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz brak przeciwwskazań do umieszczenia w izbie lub placówce,
– istnienie medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej – uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz istnienie wskazań do hospitalizacji.

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu – natychmiast powiadamiane jest pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego.
O zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora izby.
Lekarz lub felczer podejmuje niezwłocznie kontrolę stanu zdrowia osoby, w stosunku do której zaprzestano stosowania środka przymusu bezpośredniego.
O zwolnieniu z izby lub placówki osób doprowadzonych decyduje dyrektor izby, kierownik placówki lub upoważniony pracownik, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, biorąc pod uwagę opinię lekarza lub felczera.
W przypadku niewyrażenia zgody przez osobę zwalnianą na przeprowadzenie badania – zwolnienie odbywa się na podstawie opinii lekarza lub felczera. O zwolnieniu z jednostki policji osób doprowadzonych decyduje komendant lub upoważniony pracownik, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, w miarę potrzeb biorąc pod uwagę opinię lekarza.
Izba lub placówka ma ambulatorium, składające się z gabinetu lekarskiego i pokoju zabiegowego, zaopatrzone w leki i sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy, środki dezynfekujące oraz atestowane urządzenie służące do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie, z możliwością wydruku wyniku pomiaru. Załącznik do rozporządzenia określa wykaz leków oraz listę sprzętu, w które wyposaża się ambulatorium.
W ewidencji osób doprowadzonych do izby lub placówki zawarta jest opinia lekarza obejmująca: datę i godzinę badania lekarskiego, wywiad środowiskowy oraz lekarski, określający stan zdrowia, a także okoliczności związane z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości, badanie osoby doprowadzonej z oceną – zaburzeń świadomości, za chowania, nastroju, chodu, mowy, śladów wymiotów, tętna, serca, źrenic, skóry, płuc, stanu jamy brzusznej, obrażeń, innych objawów chorobowych, ogólnego stanu badanego, a także uzasadnienie przyjęcia do izby lub placówki albo braku potrzeby przyjęcia osoby doprowadzonej.

II 26 lutego 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 20, poz. 193.

Wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. Do bezpośrednich kosztów zalicza się: średnie wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonujących badania laboratoryjne, koszty materiałowe, koszty podróży służbowych, przeciętne koszty związane z działalnością rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.
Do kosztów pośrednich zalicza się koszty działalności stacji sanitarnoepidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego.

III 28 lutego 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 21, poz. 199.

Wynagrodzenie wypłaca się świadczeniodawcom w okresach miesięcznych z dołu, za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie objętym rozliczeniem.

Fundusz może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową świadczeniodawców oraz z uwzględnieniem stanu posiadanych środków finansowych, wypłacić świadczeniodawcom wynagrodzenie za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie rozliczeniowym krótszym niż określony wyżej. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Funduszowi przez świadczeniodawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych.
Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca udzielił ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych objętych rozliczeniem, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych.

IV 1 marca 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 23, poz. 206.

V 1 marca 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 23, poz. 207.

VI 1 marca 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 23, poz. 208.

VII 1 marca 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 23, poz. 209.

VIII 6 marca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 24, poz. 217.

Państwowy Inspektor Sanitarny może udzielić pracownikom działalności podstawowej stacji sanitarno-epidemiologicznej upoważnienia jednorazowo lub na czas oznaczony do wykonywania czynności kontrolnych w ramach:

1. zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
2. zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania – w zakresie koniecznym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

Upoważniony pracownik jest uprawniony do:
1) przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej zgodnie z planem kontroli, w tym:
a) dokonywania wizji lokalnej terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych,
b) kontroli obiektów budowlanych w toku budowy,
c) uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego – przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wykonywania czynności nadzoru, w tym pobierania prób oraz przeprowadzania badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych,
3) dokonywania ustaleń kontroli,
4) sporządzania dokumentacji w zakresie czynności nadzoru oraz czynności laboratoryjnych, służących do opracowywania protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych,
5) uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
6) nadzorowania i monitorowania przebiegu programów i akcji edukacyjno-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.
Upoważnienie może również obejmować czynności w zakresie postępowania zabezpieczającego w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, które spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

IX 11 marca 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę, bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 27, poz. 239.

Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę wydawane są przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria ich wydawania między innymi: w przypadkach cudzoziemców – lekarzy i lekarzy stomatologów, absolwentów polskich uczelni medycznych odbywających staże na podstawie przepisów w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK
Autorka jest radcą prawnym Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum