7 maja 2004

Prawo wykonywania zawodu

W „Pulsie” nr 4 (108) z kwietnia 2004 r., na stronie 14, znalazłem krótką notatkę o stanie rejestru OIL w Warszawie. Z ostatniego zdania wynika, że na terenie działania OIL jest aż 5585 lekarzy (mających prawo wykonywania zawodu), którzy nie uzyskali nowego dokumentu Prawo wykonywania zawodu i nie są uprawnieni do wykonywania zawodu.
Skoro nie mają nowego Prawa i uprawnień do wykonywania zawodu – pytanie brzmi: czy pracują? Sądzę, że niemała ich część – tak. Izba, wiedząc o tym, że są osoby, które nie mają uprawnień do wykonywania zawodu, powinna wykaz tych nazwisk wysłać np. do Urzędu Marszałkowskiego lub innych instytucji (WODKM?), aby wyjaśnić aktualny status zawodowy (prawny) tych lekarzy. Dura lex, sed lex.
Jeżeli Izba tego nie robi, to po pierwsze – po co było całe to zamieszanie z nowymi dokumentami? Po drugie – skoro wie, że pracuje ktoś, kto nie ma do tego prawa, obowiązana jest poinformować o tym stosowne instytucje. Po trzecie – jak to wygląda względem tych, którzy nowe Prawa wyrobili?

Czytelnik
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Szanowny Kolego!
W związku z Pana pismem do redakcji „Pulsu” przekazuję wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 5 grudnia o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 z późn. zm.) wszyscy lekarze i lekarze stomatolodzy wykonujący zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej albo zamierzający utrzymać status lekarza niewykonującego zawodu (posiadane prawo pozwala na wykonywanie zawodu wyłącznie w stosunku do swojej osoby i swojej rodziny) zobowiązani byli do uzyskania nowego dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa pod rygorem utraty uprawnień do wykonywania zawodu.
Około 25 tysięcy lekarzy i lekarzy stomatologów dopełniło tego obowiązku, natomiast kilka tysięcy lekarzy i lekarzy stomatologów nie zgłosiło się do izby w celu aktualizacji danych i wymiany dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu na nowy dokument.
Dane tych lekarzy, które znajdują się w rejestrach lekarzy i lekarzy stomatologów, przejętych przez izbę w roku 1990 z urzędów wojewódzkich: warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego, zostały wprowadzone do tzw. okręgowej ewidencji, określonej przepisami Naczelnej Rady Lekarskiej. W sumie wprowadzono dane 4370 lekarzy i 970 lekarzy stomatologów. Osoby te – w założeniu mają prawo wykonywania zawodu stwierdzone na podstawie poprzednich przepisów (ustawa o zawodzie lekarza z dnia 28 października z 1950 r. i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca z 1932 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej), lecz w związku z nieuzyskaniem nowego dokumentu utraciły możliwość wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie nie ma aktualnych informacji dotyczących ich statusu zawodowego. Część tych osób prawdopodobnie zmarła, część utraciła obywatelstwo polskie (emigracja), część przebywa i wykonuje zawód za granicą, część zrezygnowała z wykonywania zawodu. Na pewno jednak istnieją osoby, które pomimo braku uprawnień wykonują zawód, stwarzając poważne zagrożenie dla siebie i swojego pracodawcy w przypadku zaistnienia sytuacji obejmującej odpowiedzialność zawodową lub formalnoprawną lekarza oraz zakładu opieki zdrowotnej.
Izba nie ma aktualnych informacji o miejscu zamieszkania ani o miejscu zatrudnienia tych osób, mimo że wielokrotnie apelowała do wszystkich lekarzy o dopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania nowego prawa, jak również informowała wszystkich pracodawców działających na obszarze izby (około 1000 PZOZ-ów, NZOZ-ów) o sytuacji formalnoprawnej i konsekwencjach zatrudnienia osoby niemającej dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. O sprawie tej powiadamialiśmy również kierowników aptek, oddziały ZUS i NFZ. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował izbę o cofnięciu tym osobom upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Wszystkich lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie praktyki lekarskiej, a którzy nie uzyskali nowego dokumentu, skreślono z rejestru praktyk.
W miarę aktualizacji danych okręgowa ewidencja będzie stopniowo modyfikowana (współpraca Naczelnej Rady Lekarskiej z rządowym centrum informacyjnym prowadzącym rejestr PESEL). Osoby zmarłe, a także osoby, które utraciły obywatelstwo polskie, oraz osoby, które zrzekną się omawianego prawa, będą skreślane z ewidencji, a ich dane – przenoszone do archiwum.

Ładysław NEKANDA-TREPKA
zastępca sekretarza ORL

Archiwum