21 maja 2004

Punkty edukacyjne i nasz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Naturalnym obowiązkiem każdego lekarza i lekarza stomatologa jest stałe pogłębianie i aktualizowanie wiedzy lekarskiej. Stanowią o tym ustawy: o zawodzie lekarza, o izbach lekarskich, a przede wszystkim Kodeks Etyki Lekarskiej.

Pierwszym aktem o charakterze wykonawczym stanowiącym podstawę do realizacji tego obowiązku jest Uchwała nr 38-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. Określa ona sposób dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów oraz ustala warunki kształcenia ustawicznego potwierdzonego uzyskiwaniem tzw. punktów edukacyjnych.
Realizacja tej uchwały nakłada na okręgowe izby lekarskie szereg obowiązków merytorycznych i organizacyjnych wymagających przygotowania niezbędnego oprzyrządowania operacyjnego i informatycznego, m.in.:

  1. poszerzenia bazy informatycznej rejestru lekarzy o tzw. nakładkę edukacyjną,
  2. zorganizowania systemu rejestracji indywidualnej punktów edukacyjnych,
  3. opracowania systemu wydawania zgody przez OIL podmiotom nieupoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów na prowadzenie szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów oraz utworzenia rejestru wydawanych zezwoleń.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań wynikających z realizacji uchwały oraz znaczną liczebność członków naszej Izby (25 tys. osób), XX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie uchwałą nr 12 Z/IV/03 z dnia 12 kwietnia 2003 r. powołał Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Stomatologów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W dniu 1 marca br. przewodniczący ORL powołał na stanowisko dyrektora Ośrodka dr. n. med. Krzysztofa Dziubińskiego, powierzając mu misję utworzenia niezbędnych struktur oraz realizację zadań wynikających z przyjętych uchwał.
W związku z niezwykle trudną sytuacją lokalową powstała konieczność zorganizowania Ośrodka poza główną siedzibą Izby. Aby zapewnić do niego łatwy dostęp, zwłaszcza Kolegom mieszkającym poza Warszawą, podjęliśmy próby zlokalizowania go w bezpośrednim sąsiedztwie centrum komunikacyjnego Warszawy.
Ośrodek realizuje zadania wynikające z głównych celów naszej korporacji. Dotyczy to wszelkich działań, które mają ułatwić Kolegom dostęp do kształcenia ustawicznego – poprzez:

  • gromadzenie i udostępnianie informacji o programach szkoleń na obszarze działania Izby,
  • analizowanie potrzeb szkoleniowych i ustalanie programu kształcenia ustawicznego dla wszystkich specjalności na obszarze działania OIL,
  • współpracę z konsultantami wojewódzkimi, akademiami medycznymi, CMKP, towarzystwami naukowymi, wszelkimi podmiotami organizującymi szkolenia podyplomowe, a także z innymi okręgowymi izbami lekarskimi i organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej,
  • pozyskiwanie źródeł finansowania szkoleń.

Mam nadzieję, że w najbliższym numerze „Pulsu” będziemy już mogli podać Kolegom adres Ośrodka oraz numer telefonu kontaktowego.

Krzysztof DZIUBIŃSKI
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Archiwum