23 maja 2004

Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów za rok 2003

Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia została powołana przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie i działa według uchwalonego przez nią regulaminu. Regulamin ten powstał na podstawie: 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późniejszymi zmianami); 2) ustawy z dnia 30 lipca 1991 r. o ZOZ-ach (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami); 3) rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późniejszymi zmianami).

Podstawowym celem działania komisji jest organizowanie, w siedzibie OIL, konkursów na stanowisko ordynatora oraz
proponowanie części składu komisji konkursowych na to stanowisko. Komisja ds. Konkursów wybiera przewodniczącego danej komisji konkursowej, będącego przedstawicielem ORL, jednego członka komisji, jako przedstawiciela OIL, jak również jednego ordynatora – wszyscy muszą być specjalistami w dziedzinie medycyny, której dotyczy konkurs. Na przewodniczącego komisji konkursowej może być proponowany alternatywnie członek: ORL, Komisji Rewizyjnej ORL, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, delegat na zjazd OIL bieżącej kadencji. Jej członkami mogą być wszystkie ww. osoby, jak również, w razie braku odpowiednich kandydatów, specjaliści z listy lekarzy specjalistów zaakceptowanych przez Prezydium ORL. Kandydatury rekomendowane przez Komisję ds. Konkursów każdorazowo podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium ORL. W skład komisji rozstrzygającej konkurs na stanowisko ordynatora wchodzą: kierownik zakładu, który ogłasza konkurs (dyrektor szpitala lub jego zastępca ds. leczniczych), przedstawiciel koła samorządu lekarskiego z danej lub pokrewnej dziedziny medycyny (najczęściej delegat z danego zakładu na zjazd OIL bieżącej kadencji), przedstawiciel towarzystwa naukowego będący specjalistą w danej dziedzinie medycyny (delegowany przez oddział warszawski danego towarzystwa), specjalista wojewódzki w danej dziedzinie medycyny oraz przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W sumie komisja wybierająca ordynatora liczy 8 osób (w tym 6 lekarzy), a jej postanowienia zapadają bezwzględną większością głosów. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeśli w jej posiedzeniu bierze udział przewodniczący i co najmniej 5 osób powołanych w skład komisji.
Tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko ordynatora jest wieloetapowy i obejmuje kolejno: 1) posiedzenie Komisji ds. Konkursów – wybranie przewodniczacego komisji konkursowej i jej dwóch członków; 2) posiedzenie Prezydium ORL zatwierdzające zgłoszone kandydatury; 3) pierwsze posiedzenie komisji konkursowej – jej ukonstytuowanie się, przyjęcie regulaminu i treści ogłoszenia zamieszczanego w „Gazecie Lekarskiej”; 4) drugie posiedzenie komisji konkursowej – rozpatrzenie dokumentów zgłoszonych kandydatów, rozmowa z kandydatami, wyłonienie najlepszego kandydata na ordynatora w drodze tajnego głosowania.
Wyłoniony przez komisję konkursową przyszły ordynator powinien w myśl prawa zostać zatrudniony przez dyrektora. Jednakże czasami dyrektorzy uciekają się do różnych zabiegów, aby nie nawiązać stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu. Dyrektor może np. unieważnić konkurs, powołując się na różne uchybienia (prawdziwe lub wyimaginowane) pracy komisji, bądź zatrudnić, a następnie w okresie próbnym zwolnić kandydata. W przypadku takich posunięć dyrektor musi złożyć w OIL pisemne wyjaśnienie swego postępowania, a następnie w ciągu 2 miesięcy ogłosić ponowny konkurs. Jeśli drugie postępowanie konkursowe zakończy się podobnie, to wtedy dyrektor może powołać p.o. ordynatora. Na szczęście takich przypadków w obecnej kadencji jest bardzo mało (3 przypadki niezatrudnienia ordynatorów wyłonionych w drodze konkursu w roku 2003).
Kolejnym zadaniem Komisji ds. Konkursów jest rekomendowanie przedstawicieli ORL do konkursów na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa oraz na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej (jeden przedstawiciel w każdym konkursie). Rekomendowane osoby powinny być alternatywnie członkiem: ORL, Komisji Rewizyjnej ORL, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, delegatem na zjazd OIL bieżącej kadencji i/lub członkiem Komisji ds. Konkursów.
W roku 2003 do Komisji ds. Konkursów wpłynęły 103 złoszenia w celu wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora i odbyły się 82 pierwsze posiedzenia komisji konkursowych wybierających ordynatorów. Komisja ds. Konkursów otrzymała również 8 zgłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa oraz 36 zgłoszeń o konkursach na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. Wydelegowała również na te konkursy przedstawicieli ORL.
Niewątpliwym sukcesem Komisji ds. Konkursów jest zakończenie, w roku 2003, 80 postępowań konkursowych, w wyniku których wyłoniono 80 ordynatorów. Prawie wszyscy kandydaci, którzy wygrali konkurs, zostali zatrudnieni przez dyrektorów. Jedynie w oddziałach chirurgicznych w Przasnyszu i w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Oddziale Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi w Szpitalu Ginekologicznym w Warszawie przy ul. Madalińskiego kandydaci wyłonieni w drodze konkursu nie nawiązali stosunku pracy z dyrektorami wymienionych placówek.
Za sukces komisji uważam również nagłośnienie sprawy powoływanych w niektórych szpitalach „kierowników oddziałów” – zamiast wyłanianych w drodze konkursów ordynatorów (np. w szpitalu w Radomiu). Powoływanie czy wybieranie „kierowników” w nielegalnych konkursach (bez udziału Izby Lekarskiej) spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem komisji. Wyrazem tego było wysłanie – do wszystkich konsultantów wojewódzkich – listów z apelem, aby nie obejmowali nadzorem specjalistycznym tych oddziałów. Większość konsultantów poparła tę inicjatywę, co skutkuje brakiem akredytacji do prowadzenia specjalizacji we wspomnianych oddziałach.
Niektórzy dyrektorzy publicznych ZOZ-ów nie zgłaszają na czas oddziałów do postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora, łamiąc w ten sposób obowiązujące prawo, nakazujące co 6 lat wdrażanie tej procedury (negatywnym przykładem jest tu np. Oddział Chirurgiczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Do dyrektorów postępujących w ten sposób Komisja wystosowała pisma przypominające o ustawowej konieczności wszczęcia postępowania konkursowego, z podaniem ich treści do wiadomości dyrektora Wydziału Zdrowia powiatu warszawskiego, starosty powiatu warszawskiego i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny. W odpowiedzi na nasze monity otrzymaliśmy wiele zgłoszeń wszczynających postępowanie konkursowe.

Rafał PALUSZKIEWICZ
przewodniczący Komisji

Archiwum