12 maja 2004

Sprawozdanie OROZ w Warszawie za okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło łącznie 325 pism wymagających podjęcia czynności sprawdzających. W 219 sprawach podjęto czynności procesowe, pozostałe – przekazano właściwym organom bądź instytucjom.

Wśród rozpatrywanych spraw z lat 2002/2003 mieszczą się:

– sprawy internistyczne 81
– sprawy chirurgiczne 80
– sprawy ginek.-położ. 29
– sprawy psychiatryczne 12
– sprawy stomatologiczne 52
– sprawy mające inny charakter 81

Z tego:

42 sprawy zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

139 spraw zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego;

37 spraw skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y;

13 spraw zakończono w inny sposób;

104 sprawy są w toku postępowania.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. rzecznicy przesłuchali łącznie 614 osób.
W porównaniu z rokiem 2002 liczba rozpatrywanych spraw utrzymywała się na podobnym poziomie.

Janina BARBACHOWSKA
okręgowy rzecznik
odpowiedzialności
zawodowej w Warszawie

Archiwum