1 czerwca 2004

Komentarz zabroniony

W wyroku wydanym 5 maja br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że gazeta, publikując sprostowanie do swego tekstu, nie ma prawa komentować go w tym samym numerze, bo zakazuje tego prawo prasowe. Może natomiast skomentować tekst w następnym numerze.

Według prawa prasowego, sprostowanie może się odnosić do faktów, a nie do ocen, których dokonał dziennikarz. Przepisy zabraniają natomiast dołączania komentarza redakcji do publikowanego sprostowania. Jest to jednak praktyka stosowana w wielu redakcjach. Pod sprostowaniem znajduje się często komentarz autora prostowanego tekstu.
O interpretację niektórych przepisów prawa prasowego wystąpił do Trybunału Sąd Rejonowy w Łodzi. Stwierdził on, że zakaz takiego komentarza jest ograniczeniem swobody wypowiedzi i nie jest w demokratycznym społeczeństwie konieczny. Jeżeli zaś nie jest konieczny, to, zdaniem Sądu, jest sprzeczny z Konstytucją, Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
Trybunał nie doszukał się takiej sprzeczności. W wyroku będącym odpowiedzią na pytanie prawne orzekł, że przepis art. 32 ust. 6 prawa prasowego zakazujący komentowania sprostowań nie narusza Konstytucji ani międzynarodowych konwencji i paktów. Stwierdził także, że nie jest to zakaz całkowity, bo komentarz do sprostowania jest dopuszczalny w kolejnym numerze gazety czy czasopisma. W jego ocenie, „rozwiązanie przyjęte w art. 32 ust. 6 prawa prasowego jest konieczne dla ochrony wolności wypowiedzi osoby zamieszczającej sprostowanie, a regulacja ta ogranicza korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw wydawcy w sposób niezbędny i proporcjonalny”.
Trybunał dopatrzył się jednak problemu związanego z innym przepisem prawa prasowego. Dotyczy on odpowiedzi na krytykę prasową, którą redakcja również ma obowiązek zamieścić, a instytucje państwowe mają obowiązek sporządzić odpowiedź, jeśli zostały skrytykowane w mediach. TK stwierdził, że redakcje często mają problem z odróżnieniem sprostowania od odpowiedzi na krytykę.

Archiwum