7 czerwca 2004

O pracy za granicą

Zaniepokojony sposobem załatwiania kontraktów zagranicznych dla polskich lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych przez firmy consultingowe i podobne, działające w Polsce i za granicą, apeluję o podjęcie konkretnych kroków, by zapobiec w przyszłości kontynuowaniu tego procederu. Moje obawy podziela również kol. Grzegorz Krzyżanowski, przewodniczący ORL w Łodzi. Pozwolę sobie zacytować fragment jego listu adresowanego do przewodniczących rad okręgowych w Polsce:
„W związku z dużym zainteresowaniem polskich lekarzy podejmowaniem pracy za granicą pojawiło się wiele firm – usytuowanych w Polsce lub w innych krajach – które zajmują się pośrednictwem pracy dla naszych lekarzy.
Firmy te, zarówno prywatne, jak i państwowe (np. WUP-y), często nawiązują kontakty z lekarzami poprzez izby lekarskie, które jednakże zostają wyłączone ze współpracy i opieki nad lekarzami wówczas, gdy firmy już te kontakty nawiążą.
Uważam, że w interesie naszych Koleżanek i Kolegów, którzy chcą podjąć pracę poza Polską, warto byłoby skupić kontakty z potencjalnymi pracodawcami (krajami, instytucjami) w okręgowych izbach lekarskich i może wspólnie wypracować model takiego postępowania”.
Problem ten, który dotyczy nie tylko naszego regionu, jest problemem ogólnopolskim – był przeze mnie już od dłuższego czasu sygnalizowany. Usiłowałem przeciwdziałać zamieszczaniu ofert firm consultingowych prezentowanych na łamach Gazety Lekarskiej. Kilkakrotnie występowałem na łamach Pulsu, mówiąc o negatywnych działaniach ww. firm, przez które nasze Koleżanki i Koledzy są wyraźnie wykorzystywani. Sugeruję podjęcie czynności przeciwdziałających przypadkom, kiedy to polski lekarz czy pielęgniarka za podpisanie kontraktu o pracę za granicą płacą pośrednikowi 50-procentowy haracz od swoich miesięcznych zarobków. Naszą rolą jest ochrona interesów Kolegów przed nieuczciwymi pośrednikami.
Moim zdaniem, konieczne jest przyjęcie zasady rejestrowania się wyjeżdżających na kontrakty zagraniczne w Biurze Pośrednictwa Pracy, w ramach legalizacji dokumentów w Komisji Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Będziemy w ten sposób mogli przestrzec Kolegów o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jak również sugerować konieczność zawierania umów z firmą consultingową w kancelarii Biura Pośrednictwa Pracy OIL.
Bardzo proszę Koleżanki i Kolegów, którzy stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm consultingowych, o kontakt z Biurem Pośrednictwa Pracy OIL.

Andrzej MORLIŃSKI,
przewodniczący Komisji
ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum