11 czerwca 2004

Ustabilizować sytuację

Rząd musi unormować sytuację w służbie zdrowia. Cel ten powinien zostać doraźnie osiągnięty w wyniku podjętych inicjatyw legislacyjnych, związanych z przedstawieniem dwóch projektów ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Obie muszą uwzględnić uwagi płynące z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ustabilizować sytuację placówek służby zdrowia. Przygotowanie pierwszej z nich zakończy się w ciągu miesiąca. Mamy nadzieję, że – w drodze dialogu prowadzonego ze wszystkimi środowiskami służby zdrowia – uda się uzyskać poparcie dla proponowanych rozwiązań.
Ustawa wiąże się z odpowiedzią na pytania o zakres świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych, o zakres partycypacji obywateli w kosztach usług medycznych oraz o model funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcemy lepiej zabezpieczyć interesy pacjentów. Każdy ubezpieczony powinien wiedzieć, na jakie świadczenia może liczyć. Trzeba też uczynić bardziej czytelnym – dla opinii publicznej, dla milionów osób płacących składkę na ubezpieczenia zdrowotne – sposób gospodarowania środkami finansowymi znajdującymi się w systemie ochrony zdrowia.
Ustawa o pomocy publicznej otwiera drogę do oddłużenia zakładów opieki zdrowotnej, które musi się wiązać ze sprecyzowaniem warunków ich restrukturyzacji. W ramach tej ustawy przewidujemy rozwiązanie problemu narosłych zobowiązań wobec pracowników służby zdrowia – w tym zobowiązań wynikających ze słynnej ustawy „203” – m.in. poprzez tzw. kredytowanie pomostowe, które umożliwi uregulowanie tych zobowiązań szybciej niż całości spraw.
Uporządkowania wymaga również polityka lekowa, zwłaszcza w zakresie refundacji leków i ich dostępności dla pacjenta.

Marek BELKA
(fragment exposé premiera Marka Belki,
75. pos. Sejmu, 14 maja br.)

Archiwum