28 czerwca 2004

W skrócie

Wicepremier Jerzy Hausner, pełniący obowiązki szefa resortu zdrowia, przedstawił na konferencji prasowej, po posiedzeniu rządu 25 maja br., główne założenia projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: podział na świadczenia medyczne bezpłatne i częściowo płatne już za dwa lata, a do tego czasu wyliczenie w ustawie jedynie świadczeń pełnopłatnych dla pacjenta oraz nadanie osobowości prawnej oddziałom Narodowego Funduszu Zdrowia. J. Hausner poinformował, że rząd wstępnie zaakceptował jego plan naprawy ochrony zdrowia, który zakłada: przygotowanie ustawy o świadczeniach, restrukturyzację zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej (ocenianego na 7 mld zł) na podstawie specjalnej ustawy, stworzenie takich ram prawnych funkcjonowania placówek medycznych, które zapobiegałyby ich zadłużaniu się, uporządkowanie spraw finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz gospodarki lekowej. „Chcielibyśmy jednak wiedzieć, jakie będzie stanowisko w tej sprawie różnych środowisk i jak ten pomysł jest przyjmowany przez kluby parlamentarne” – podkreślił J. Hausner. Zapowiedział serię spotkań z przedstawicielami różnych środowisk i organizacji – m.in. z Naczelną Radą Lekarską, z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisją Trójstronną i z Konwentem Seniorów. 26 maja br. wicepremier spotkał się z przedstawicielami NRL. J. Hausner powiedział, że w projekcie będzie zawarty mechanizm dojścia w ciągu dwóch lat do podziału świadczeń na bezpłatne dla pacjenta (gwarantowane) i częściowo opłacane przez pacjenta (rekomendowane). W projekcie pozostanie także przepis powołujący Agencję Technologii Medycznych, której zadaniem ma być rekomendowanie ministrowi zdrowia poszczególnych świadczeń do grupy płatnych, gwarantowanych lub rekomendowanych. Wicepremier zapowiedział również autopoprawkę do projektu ustawy o restrukturyzacji ZOZ-ów, przewidującą kredyt pomostowy dla restrukturyzowanych zakładów opieki zdrowotnej, m.in. na wypłatę podwyżek wynikających z tzw. ustawy 203 zł (o negocjacyjnym kształtowaniu płac, która przyznała pracownikom publicznych ZOZ-ów podwyżki w wysokości 203 zł w 2001 r. i 170 zł w roku następnym przy jednoczesnym braku wskazania źródła sfinansowania podwyżek). „Kredytów powinny udzielać banki, ale będą one gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i regwarantowane przez Skarb Państwa” – powiedział J. Hausner. Zaznaczył, że mają być one „w szczególności przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec pracowników, ale nie tylko”. Warunkiem przyznania kredytu ma być zaakceptowany plan restrukturyzacji placówki.

Sejm uchwalił rezolucję wzywającą Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań, w wyniku których zakładom opieki zdrowotnej zostaną przekazane środki finansowe na pokrycie skutków ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (tzw. ustawy 203).

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski zaapelował do ministra zdrowia o pilną zmianę przestarzałych przepisów, które pozwalają na stosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wyłącznie lekarzom lub personelowi zespołu reanimacyjnego w obecności i na polecenie lekarza. Taka sytuacja uniemożliwia realizację pilotażowego programu wyposażenia miejsc publicznych w AED i rozpoczęcie powszechnej edukacji na temat zasad postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Zarząd Główny Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zaprotestował przeciwko zniesieniu standardów anestezjologicznych w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, opublikowanym 9 kwietnia b.r. na stronie internetowej http://www.mz.gov.pl. Projekt rozporządzenia nie zawiera standardów wyposażenia w sprzęt i aparaturę oddziałów intensywnej terapii, obowiązujących obecnie w myśl nowelizacji odpowiedniego rozporządzenia z dn. 27 lutego 1998 r. (Dz.U. nr 37, poz. 214). Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów nie wykluczył podjęcia akcji protestacyjnej, jeśli Ministerstwo Zdrowia nie wycofa tego projektu rozporządzenia.

14 maja br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która ogranicza prowadzenie na ich terenie działalności pozamedycznej oraz udzielanie konkurencyjnych świadczeń medycznych. Zgodnie z poprawką zgłoszoną w Senacie – na terenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadal będą mogły funkcjonować prywatne gabinety podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii.

Szpitale wypowiadają umowy z NFZ. Decyzję o wypowiedzeniu umowy w części dotyczącej specjalistycznych zabiegów ambulatoryjnych podjął również warszawski Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. św. Zofii przy ul. Żelaznej. Prezes NFZ Lesław Abramowicz uważa, że taka sytuacja może doprowadzić do paraliżu opieki medycznej i konieczne będzie podjęcie jakichś decyzji przez rząd, bo Fundusz nie ma pieniędzy na renegocjację kontraktów. W dalszym ciągu nie został zmieniony plan finansowy NFZ. Problemem jest brak porozumienia między Ministerstwem Finansów i resortem zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli w II półroczu br. przeprowadzi kontrolę w NFZ. Ocenione zostaną: sposób przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne oraz procedury zawierania kontraktów.

Powstanie aleja gwiazd polskiej medycyny. Galeria odciśniętych dłoni najsłynniejszych polskich lekarzy powstanie w Międzylesiu przed Centrum Zdrowia Dziecka. W Polsce dotychczas nie powstało miejsce, które upamiętniałoby dokonania polskich lekarzy, często fachowców światowej klasy. Dlatego zrodził się pomysł, aby aleję medyków utworzyć przed Centrum Zdrowia Dziecka. W gronie osób, które odcisną swoją dłoń w alei medycznych sław, jest prof. Zbigniew Religa.

Archiwum