9 lipca 2004

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005

Rada Społeczna Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie opiniuje pozytywnie Wojewódzki Plan Zdrowotny zatwierdzony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 21/2004 z dnia 8 marca 2004 roku.

Rada stwierdziła, że przedstawiony plan zawiera szczegółowe dane dotyczące demografii i epidemiologii województwa mazowieckiego i może stanowić podstawę do planowania długofalowych działań, zmierzających do zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej na Mazowszu. Ilość i jakość zebranych informacji, zwłaszcza o bazie szpitalnej i zatrudnionym personelu, pozwala na analizę i ocenę możliwości zapewnienia świadczeń zdrowotnych w poszczególnych powiatach. Wojewódzki Plan Zdrowotny wskazuje na metropolitalną rolę regionu mazowieckiego w kraju, sugerując, że jej konsekwencją powinno być centralne zaplanowanie zwiększonych środków finansowych na świadczenia medyczne.
Rada zwróciła uwagę m.in. na to, aby przy planowaniu środków na zapewnienie świadczeń medycznych dla Mazowsza uwzględnić dużą liczbę ubezpieczonych przebywających czasowo na obszarze województwa mazowieckiego oraz liczną grupę osób przyjeżdżających w celu skorzystania zarówno z podstawowej, jak i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a także z lecznictwa szpitalnego czy pomocy doraźnej.
Rada zwróciła się do Zarządu i Rady Funduszu o rozważenie możliwości zwiększenia – w relacji do 2004 roku – środków finansowych na świadczenia zdrowotne dla Mazowsza na rok 2005, w szczególności na świadczenia ambulatoryjne w zakresie chirurgii urazowej, kardiologii, alergologii, diabetologii, reumatologii, oraz stworzenia nowych form organizacyjnych udzielania świadczeń, takich jak: opieka nad chorym w miejscu zamieszkania (opieka domowa), procedura hospitalizacji jednodniowej, finansowanie zwiększonej bazy łóżek szpitalnych na potrzeby starzejącej się populacji i chorych z wieloprofilowymi schorzeniami oraz bazy z łóżkami opieki długoterminowej. Ü

Ryszard MAJKOWSKI,

przewodniczący Rady

Archiwum