13 lipca 2004

Wymiana doświadczeń

14 i 15 maja br. w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, odbyło się spotkanie dyrektorów biur okręgowych izb lekarskich, zorganizowane przez NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Prawie wszyscy przedstawiciele biur okręgowych izb lekarskich zadeklarowali gotowość przyjazdu do Warszawy na spotkanie. Z nieznanych przyczyn nie uczestniczyli w nim dyrektorzy biur OIL w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Płocku i Zielonej Górze. Szkoda, gdyż zdaniem wszystkich obecnych obrady były interesujące i pożyteczne, a atmosfera bardzo dobra.
Uczestników konferencji powitał prezes NRL Konstanty Radziwiłł. Wyraził nadzieję, że największa izba w kraju, jaką jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, nie zdominuje pozostałych. I tak się też stało.
Wykłady obejmowały takie zagadnienia, jak: dostęp do Internetu oraz konta poczty elektronicznej w izbach lekarskich; rejestry lekarzy – replikacje, nowe moduły programu, ich wdrażanie, współpraca z ZUS, GUS, MSWiA; wykorzystanie podpisu elektronicznego; informatyzacja w pracy OROZ; świadczenia zdrowotne w Unii Europejskiej; przepisy i procedury dotyczące podejmowania pracy przez naszych lekarzy w krajach UE i lekarzy z państw Unii w Polsce; organizacja biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; sposób postępowania z dokumentami archiwalnymi na przykładzie doświadczeń OIL w Warszawie; problemy prawne izb lekarskich.
Przedstawieniem poszczególnych kwestii w pierwszym dniu obrad zajęli się prawnicy i informatycy Naczelnej Izby Lekarskiej, a także firmy z zewnątrz.
Nowością, nie w pełni jeszcze wykorzystaną, jest podpis elektroniczny. Przedstawiciele firmy Centrum Certyfikacji „Signet” w Warszawie omówili zasady oraz różne zagadnienia techniczne związane z tą czynnością, przytaczając niekiedy humorystyczne sytuacje.
W drugim dniu konferencji podjęto tematykę unijną. Dyskutowano nad przyszłością świadczeń medycznych w Polsce. Rozważano kwestię, czy możliwość zatrudnienia polskich lekarzy w krajach Unii nie spowoduje ich wyjazdu z kraju i czy przyjazd lekarzy z innych państw nie zdominuje polskiego rynku medycznego. Na razie jest to duża niewiadoma.
Wystąpienia i gorące dyskusje znacznie się wydłużyły, tak więc na prezentację biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, czyli współgospodarza spotkania, pozostało zaledwie kilkadziesiąt minut. Trudno było w tak krótkim czasie przedstawić liczne zagadnienia przewidziane w programie, przygotowane przez referentów. Dlatego też pozostał pewien niedosyt i wrażenie, że biuro OIL w Warszawie nie w pełni wykazało swoje możliwości.
A było się czym pochwalić. Starannie opracowany schemat i struktura biura Izby wraz z wykresami i tabelami, omawiany w telegraficznym skrócie, zaciekawił zebranych. Wybrane zagadnienia z regulaminu wynagradzania pracowników, dotyczące składników wynagradzania, tabeli zaszeregowania stanowisk pracy, tabeli stawek płac wynagrodzenia zasadniczego czy tabela dodatków funkcyjnych – były skrzętnie notowane przez słuchaczy. Może wynikało to z tego, że OIL w Warszawie, jako największa izba w kraju pod względem liczby zarejestrowanych lekarzy, pokazała pewne opracowania, które warto przetransformować do biur pozostałych izb lekarskich.
Zainteresowanie zebranych wzbudził projekt budowy siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Łączyny (nasza izba bodajże jako jedyna w kraju nie posiada własnego obiektu). Pokazane w kolorze elewacje z beżowego kamienia naturalnego i okładziny ze srebrzystoszarych płyt aluminiowych, jak również funkcjonalne rozwiązania naprawdę mogły się podobać.
Szczególne zainteresowanie wykazali uczestnicy spotkania przy omawianiu zasobów archiwalnych. Przedstawiono przepisy prawne, kategorie archiwalne, podział i porządkowanie akt oraz sposób przekazywania ich do Archiwum Okręgowego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Mgr Barbara Dobrowolska, zatrudniona w archiwum Izby, zobowiązała się opracować i przekazać zbiór danych niezbędnych do uporządkowania akt w zakładowych archiwach izb lekarskich.
Rozwijająca się dynamicznie Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Izb Lekarskich liczy coraz więcej członków. Jest organizacją ludzi, a nie kapitału. Stanowi swoistą konkurencję dla banków komercyjnych czy państwowych. W okręgowych izbach lekarskich powstają sieci punktów informacyjno-konsultacyjnych dla chętnych lekarzy i pracowników biur chcących zapisać się do spółdzielczej kasy. Od inwencji i umiejętności zachęcania w poszczególnych izbach zależy, w jakim stopniu i kiedy SKOK IL stanie się poważnym partnerem dla innych kas tego typu. Być może dorówna najstarszej w Polsce – im. Franciszka Stefczyka. Oby.
Przy omawianiu tematyki prawnej izb lekarskich zwrócono uwagę, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 k.p. izba – wobec faktu zatrudniania pracowników – jest pracodawcą, a zatem winna przestrzegać postanowień prawa pracy i regulacji zawartych w Kodeksie pracy. Podkreślono, że wszystkie zapisy postanowień zawarte w Kodeksie pracy już obowiązują pracodawców, bowiem z dniem 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
W związku z omawianą nowelizacją Kodeksu pracy przedstawiono również podstawowe zagadnienia z zakresu europejskiego prawa pracy.
Zwrócono uwagę na hierarchię obowiązywania aktów prawnych. Niektóre akty obowiązują powszechnie, muszą ich przestrzegać wszystkie podmioty prawa w Unii. Inne muszą być wdrożone w systemy państw członkowskich. Inne nie mają mocy wiążącej.

Majowa konferencja była bardzo udana. Zakończono ją konkluzją, że spotkania takie powinny się odbywać systematycznie. Ustalono, że w roku 2005 gospodarzem będzie Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Do zobaczenia za rok.
Ü

Robert GORTAT
Autor jest dyrektorem Biura OIL w Warszawie

Archiwum