21 lipca 2004

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Leczenie po odbyciu kary

W kwietniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się
do ministra sprawiedliwości o podjęcie działań
w sprawie przepisów dotyczących leczenia sprawców przestępstw seksualnych.
Zdaniem RPO, przepisy Kodeksu karnego nie dopuszczają do tego, aby sąd decydował, że przestępca seksualny po odbyciu kary pozbawienia wolności musi jeszcze zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym lub innym ZOZ-ie czy też skierowany na leczenie ambulatoryjne. Nowelizacja art. 93 i art. 95a Kodeksu karnego w brzmieniu zaproponowanym przez rzecznika wypełniłaby lukę w tym zakresie. Rzecznik proponuje, żeby zamiast sformułowania „dewiacja seksualna” użyto pojęcia „zakłócenie czynności psychicznych o podłożu seksualnym, inne niż choroba psychiczna”, które wydaje się bliższe kodeksowym założeniom aksjologicznym. RPO uważa, że dobrym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której sąd mógłby orzec wobec sprawców przestępstw seksualnych środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym albo skierowania na leczenie ambulatoryjne po odbyciu kary pozbawienia wolności. Według RPO istnieje również potrzeba wprowadzenia odpowiednich zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, umożliwiających utworzenie w zakładach karnych oddziałów leczenia seksuologicznego.

Chcą płacić za protezy i implanty

W kwietniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się
do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie możliwości współpłacenia przez pacjentów za protezy i implanty, co pozwoliłoby na skrócenie czasu oczekiwania na leczenie.
Do RPO zwracają się świadczeniodawcy, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony zdrowia oraz zainteresowane osoby fizyczne, prosząc o pomoc w stworzeniu możliwości współpłacenia przez pacjentów za leczenie z zastosowaniem m.in. protez, implantów i aparatów ortodontycznych dla dzieci. Pacjenci chcą mieć możliwość zakupu tych urządzeń ze środków własnych.
W obecnym czasie, jak podaje RPO, pacjenci ubezpieczeni, którzy chcą sami kupić protezę lub implant (wówczas nie muszą tak długo czekać na leczenie), są również zobowiązani do pokrycia pozostałych kosztów leczenia. Jest to, zdaniem skarżących, niezrozumiałe, szczególnie w sytuacji, kiedy NFZ nie jest w stanie sfinansować wszystkich potrzeb ubezpieczonych.

Ograniczenie swobody z powodu potrąceń

Wprowadzenie granicy, do której pracodawca może
dokonywać potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia pracownika, jest zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ograniczeniem swobody pracownika w zakresie dysponowania swoim wynagrodzeniem.
RPO zwrócił się w kwietniu br. do ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej o podanie przyczyn wprowadzenia takiego ograniczenia. Jak podaje rzecznik, w ramach ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzono w art. 91 granicę, do której mogą być dokonywane potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Wprowadzone ograniczenie powoduje, że pracownicy pobierający wyższe wynagrodzenia mogą korzystać z pośrednictwa pracodawców, natomiast pracownicy mniej zarabiający nie mają takiej możliwości. W przypadkach, gdy pracownik może sam dokonać wpłat (np. składka związkowa, rata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej, alimenty), wprowadzenie granicy dotyczącej potrącenia dobrowolnego spowoduje tylko sytuację, w której pracownik sam będzie musiał dokonać wpłaty. Są jednak płatności, których pracownik nie może dokonać bez pośrednictwa pracodawcy (np. składki należne firmom ubezpieczeniowym z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia). Ü

AK

Archiwum