4 września 2004

Edukacja za punkty

Okres wakacyjny dobiega końca. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przygotowuje się do pierwszego w swej karierze roku szkoleniowego 2004/05.
W czasie ostatnich dwóch miesięcy odebraliśmy wiele telefonów z prośbą o informacje dotyczące szczegółów uzyskiwania punktów edukacyjnych. Z treści pytań wynika, że wielu Kolegów nie czytało informacji zamieszczanych w poprzednich numerach „Pulsu”. Przypomnijmy więc:
Od 24 stycznia 2003 r. uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 38/03/IV wprowadzony został obowiązek dokumentowania doskonalenia zawodowego poprzez uzyskiwanie tzw. punktów edukacyjnych (szczegóły w „Gazecie Lekarskiej” nr 1 z 2003 r.). W najbliższym czasie ukaże się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, które będzie aktem prawnym wyższego rzędu i nada doskonaleniu zawodowemu lekarzy rangę rządową. Każdy lekarz i lekarz dentysta zobowiązani będą do uzyskania 200 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym trwającym 48 miesięcy. Z zapisu rozporządzenia wynika, że punkty edukacyjne uzyskane na podstawie uchwały NRL zostaną zaliczone do pierwszego okresu rozliczeniowego.
Najczęściej realizowaną formą doskonalenia jest udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, zjazdach i kongresach. Przypominamy, że należne punkty edukacyjne można otrzymać tylko wtedy, gdy organizatorem szkoleń jest podmiot do tego uprawniony z mocy ustawy (patrz: „Puls” nr 7-8/2004, str. 12) lub który uzyskał zgodę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, jeżeli szkolenie odbywa się na obszarze warszawskiej OIL.
Od dnia wejścia w życie uchwały NRL, tj. od 24.01. 2003 r., do 15.08. 2004 r. wpłynęło 67 wniosków o wydanie takiej zgody, z czego 23 już do nowo powstałego Ośrodka. Wnioskodawcami są najczęściej towarzystwa naukowe, stowarzyszenia, firmy zajmujące się profesjonalnie organizacją szkoleń oraz firmy farmaceutyczne. Zazwyczaj są to szkolenia jednodniowe (86%), organizowane w dni wolne od pracy. Przeciętny koszt 1-dniowego szkolenia wynosi 200 zł. Około 30% szkoleń jest bezpłatnych. Należy mieć nadzieję, że stale poszerzająca się oferta szkoleniowa wymusi na organizatorach zmniejszenie wygórowanej marży zysków, co uczyni doskonalenie zawodowe „bardziej przyjaznym” lekarzowi.
Na uwagę zasługuje możliwość zastosowania formy szkoleń „wewnętrznych”, organizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej, zwłaszcza w miastach powiatowych. Ze szkoleń takich powinni korzystać, oprócz pracowników ZOZ-ów, także inni lekarze wykonujący zawód na terenie danego powiatu. Ta forma szkoleniowa pozwoli na ścisłe dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb danego zakładu, miejscowości, regionu oraz przyczyni się do zintegrowania lokalnej społeczności lekarskiej. Forma ta była szeroko praktykowana w Polsce w okresie międzywojennym. Dziś stosowana jest również w krajach UE.
Każde profesjonalnie zorganizowane posiedzenie uprawnia do uzyskania 2 punktów, co w przypadku 8 posiedzeń w roku zapewni lekarzowi w okresie rozliczeniowym należnych z tego tytułu 60 punktów. Dodatkową zaletą tej formy szkolenia jest jej minimalny koszt oraz możliwość organizowania zajęć w dniu roboczym w miejscu pracy.

Czekamy na sugestie Kolegów dotyczące proponowanych tematów szkoleń. Ośrodek nasz deklaruje również gotowość współpracy z kierownikami placówek opieki zdrowotnej oraz samorządami lokalnymi. Przypominamy nasz adres:
OŚRODEK DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OIL W WARSZAWIE,
UL. NOWOGRODZKA 62A,
02-002 WARSZAWA,
tel.: 313 19 70, fax: 313 19 65,
e-mail:
edulek@warszawa.oil.org.pl

Krzysztof DZIUBIŃSKI
dyrektor Ośrodka

Archiwum