20 września 2004

Główne założenia projektu Ustawy o finansowaniu opieki zdrowotnej Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej:

 1. bezpłatna opieka zdrowotna,
 2. określenie podstawowych uprawnień pacjenta i zasad tworzenia „koszyka świadczeń zdrowotnych”,
 3. urealnienie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – na poziomie 9% dochodu podlegającego opodatkowaniu,
 4. wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
 5. wprowadzenie zasad regulowania „kolejki” i kontroli jej przestrzegania,
 6. wprowadzenie prawa wyboru Funduszu Zdrowia oraz szczegółowej procedury wyboru lub zmiany Funduszu przez ubezpieczonego,
 7. wprowadzenie szczegółowej procedury wyboru lekarza,
 8. wprowadzenie ubezpieczeń pielęgnacyjnych,
 9. przeznaczenie części pieniędzy z akcyzy na alkohol i papierosy – na ochronę zdrowia,
 10. decentralizacja NFZ i utworzenie w to miejsce sześciu samodzielnych, regionalnych funduszy zdrowotnych,
 11. powstanie prywatnych funduszy zdrowotnych, funkcjonujących równolegle i na równych zasadach z państwowymi,
 12. wprowadzenie całościowego systemu nadzoru nad funduszami zdrowia, zgodnymi z dyrektywami Unii Europejskiej,
 13. oparcie kontraktowania świadczeń na przepisach kodeksu cywilnego,
 14. normatywne określenie ramowych warunków kontraktów na podstawie badań i propozycji Narodowego Instytutu Ubezpieczeń,
 15. określenie podmiotów uprawnionych do zawierania umów.

Informacje dotyczące Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – na stronie internetowej: http://www.centrum.org.pl

Archiwum