21 września 2004

W skrócie

26 września, po raz piąty, będziemy obchodzić w Polsce Światowy Dzień Serca. W tym roku tematem wiodącym będzie problem powiększającej się liczby dzieci i nastolatków chorujących na serce, m.in. na skutek otyłości i palenia papierosów. Spoty informacyjne i programy o chorobach serca oraz metodach ich zapobiegania w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu to jeden z elementów programu edukacji zdrowotnej „Pamiętaj o sercu”, który zainaugurowano w Warszawie. Program „Pamiętaj o sercu” jest częścią narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego „Polkard” pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia na lata 2003-2005. Przy programie „Pamiętaj o sercu” współpracują: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Instytut Kardiologii oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii. Na inaugurację programu został przygotowany pierwszy numer biuletynu informacyjnego dla mediów. W ramach programu powstała także informacyjna strona internetowa, a skuteczność programu będzie monitorowana poprzez sondaże. Patronat medialny nad programem objęły TVP i PR.

W Szpitalu Bielańskim w Warszawie
otwarto pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Stanowi on integralną część oddziału kardiologii, którego modernizacja zakończy się w październiku. Nowy pododdział został wyposażony w sprzęt i aparaturę najnowszej generacji. Jest w nim 10 stanowisk intensywnego nadzoru. Koszty prac remontowo-adaptacyjnych oraz nowego wyposażenia pododdziału wyniosły 2 mln 800 tys. zł. Szpital otrzymał ponad 1,5 mln zł z budżetu Warszawy na remont oraz 846 tys. z ministerstwa zdrowia na zakup sprzętu medycznego. Szpital Bielański to największy szpital należący do m. st. Warszawy. Ma 680 łóżek, zatrudnia ok. 1200 osób, w tym 21 doktorów habilitowanych, z których 11 ma tytuł profesora. Jest jedynym wielospecjalistycznym szpitalem w północno-zachodniej części miasta. Obejmuje opieką teren zamieszkały przez ponad 250 tys. ludzi.
Minister Zdrowia 19 sierpnia br. powołał Zespół ds. Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym określenie sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą sprzyjać bezpiecznemu kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych na rok 2005. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Ministra Zdrowia, organizacji społecznych, centrali NFZ, oddziałów wojewódzkich NFZ. Przewodniczącym Zespołu jest Jacek Łukomski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Rafał Niżankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wyniki pracy Zespołu Przewodniczący Zespołu ma przekazać Ministrowi Zdrowia do 15 września br.

Trwają prace rządu nad udzielania zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań powstałych w latach 2001-2002 z tzw. ustawy 203, dotyczącej podwyżek płac dla personelu medycznego. Warunkiem udzielenia pożyczki zoz-om będzie rozpoczęcie przez dany zoz procesu restrukturyzacji. Rozwiązanie problemu „ustawy 203 zł” ma znaleźć się w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji zoz-ów, której projekt znajduje się w Sejmie. Resort zdrowia przygotował tekst projektu autopoprawki w tej sprawie.

Archiwum