8 września 2004

Z Mazowsza

Nowy dyrektor w Otwocku

Nowym dyrektorem ZPZOZ w Otwocku został Franciszek Walczyński, dotychczasowy ordynator oddziału chirurgii otwockiego szpitala. Zajmie on stanowisko po Władysławie Wójciku, który w czerwcu br. podał się do dymisji.

Zarząd powiatu postanowił, że nie przeprowadzi konkursu na dyrektora ZOZ-u, ponieważ będzie to długo trwało, a placówka jest w trudnej sytuacji i nie może funkcjonować bez dyrektora. Zarząd, uzasadniając wybór F. Walczyńskiego, stwierdził m.in., że jest on lekarzem z ogromnym doświadczeniem, również w kierowaniu zespołem, a ponadto cieszy się zaufaniem załogi. Dodatkowo jest wiceprzewodniczącym otwockiej rady miasta, co daje nadzieję na lepszą niż dotąd współpracę między jednostkami samorządu na rzecz poprawy sytuacji finansowej szpitala. Na początku swej działalności nowy dyrektor będzie się musiał zmierzyć z wyzwaniem, jakim są negocjacje z wierzycielami szpitala, którzy zajmują już konta placówki. Starostwo poinformowało, że powiat poręczy szpitalowi kredyt w wysokości 1 miliona zł na najpilniejsze wydatki.
O dyrektorski fotel ubiegało się, oprócz Walczyńskiego, czterech kandydatów: Marek Borkowski, Włodzimierz Szepielow, Piotr Sarnowski i Stanisław Majewski.

Poręczenie pożyczki dla Dziekanowa

Sejmik Województwa Mazowieckiego 5 lipca br. przyjął uchwałę o udzieleniu poręczenia pożyczki Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” w Dziekanowie Leśnym.

Sejmik udzieli poręczenia pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Placówka przeznaczy ją na dofinansowanie kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego.
Poręczenie obejmie okres ośmiu lat i będzie dotyczyło kapitału podstawowego w kwocie 274525 zł, oraz odsetek – 35000 zł.
W uzasadnieniu uchwały podano, że modernizacja systemu ciepłowniczego rozpoczęta przez dyrekcję Zespołu jest w pełni uzasadniona – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Obecnie eksploatowany system grzewczy nie zapewnia komfortu małym pacjentom szpitala w Dziekanowie. Duża awaryjność tych urządzeń (negatywne opinie Urzędu Dozoru Technicznego) utrudnia prawidłowe funkcjonowanie szpitala i pociąga za sobą znaczne straty finansowe.
Według Sejmiku, koszt całego przedsięwzięcia to 961300 zł (dotacja na ten cel WFOŚiGW w Warszawie wyniesie 475150 zł, udział środków własnych to 200625 zł, pożyczka – 274525 zł). Środki finansowe pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Warszawie w 80 proc. pokryją koszty remontu.
Roczne obciążenie z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami to 34 – 38 tys. zł. Rozłożenie spłaty kredytu na 8 lat oraz możliwość jego częściowego umorzenia (przy terminowej spłacie rat kredytu), zdaniem samorządowców, jest dla jednostki bardzo korzystne. Według nich spłata tego kredytu nie powinna w istotny sposób wpłynąć na sytuację finansowo-ekonomiczną szpitala.

Piaseczyński starosta powołał dyrektora

Andrzej Szyrwiński 1 lipca br. został powołany przez starostę piaseczyńskiego na dyrektora SZPZOZ w Piasecznie. Wcześniej, przez rok, obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata Celuch, która w czerwcu złożyła rezygnację.

Jak podaje starostwo, Andrzej Szyrwiński pracuje w służbie zdrowia od 24 lat. Ma specjalizację drugiego stopnia z chirurgii. Jest też absolwentem menedżerskich studiów podyplomowych na UW. Od 8 lat pełni funkcje kierownicze. Był dyrektorem ds. lecznictwa ZOZ MSWiA, a także kierownikiem poliklinik Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.
Zarząd powiatu zaproponował nowemu dyrektorowi pracę po wcześniejszych kontaktach w sprawie współpracy powiatowego ZOZ ze szpitalem MSWiA w Warszawie. Andrzej Szyrwiński zamierza kontynuować tę współpracę. Jak podaje starostwo, brana jest pod uwagę fuzja organizacyjna, bez przejmowania majątku i mienia powiatowego ZOZ przez szpital w Warszawie. Nie wiadomo jednak, czy będzie to możliwe, ponieważ ZOZ znajduje się w bardzo trudnym położeniu finansowym, a jego zadłużenie na koniec maja sięgało 3,5 mln zł.

Konferencja Neonatologów w Wołominie

Oddział Neonatologiczny szpitala w Wołominie w ramach współpracy z Kliniką Neonatologii Akademii Medycznej 24 czerwca br. w Warszawie zorganizował Konferencję Neonatologów.

Do Wołomina przyjechali lekarze z Warszawy i okolic. Wykłady dotyczyły odżywiania najsłabszych noworodków oraz leczenia homeopatycznego niemowląt. Wykłady wygłosiły: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Borszewska-Kornacka, kierownik warszawskiej Kliniki („Mleka modyfikowane dla noworodków z małą masą ciała”) oraz dr Ewa Jabłońska-Jagiełło ze szpitala w Wołominie („Leki homeopatyczne w dolegliwościach przewodu pokarmowego u noworodków i niemowląt”).

Oddział ratunkowy w Ostrowi Mazowieckiej

21 lipca br. otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycję rozpoczęto w drugiej połowie 2002 roku.

Oddział ma nowoczesny, zamknięty podjazd dla karetek z automatycznie sterowanymi drzwiami. Umożliwia to natychmiastowe przyjęcie pacjenta z karetki do izby przyjęć przy wykorzystaniu pomieszczenia, które jest ogrzewane i klimatyzowane. Budowę specjalistycznego podjazdu sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia, z budżetu powiatu oraz ze środków SPZZOZ w Ostrowi Maz. Realizację przedsięwzięcia wsparli też prywatni sponsorzy.

Kolumnę redaguje
Anna KACZMAREK

Archiwum