9 października 2004

Przyszłoroczne finanse NFZ

Podstawą do kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2005 r. jest plan finansowy NFZ, który – zgodnie z ustawą – powinien być zatwierdzony przez Radę Funduszu do końca sierpnia br. Jednakże Rada nie zrobiła tego z powodu rozbieżności w dwóch sprawach: zasad podziału środków na poszczególne województwa oraz prognozy przychodów w 2005 r. Zgodnie z ustawą plan finansowy NFZ na 2005 r. ustalił więc minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. Projekt planu był konsultowany z komisjami zdrowia parlamentu i partnerami społecznymi.
Plan zakłada, że przychód netto NFZ, obliczony przez MF, wyniesie 33,255 mld zł. Oddziały wojewódzkie dostaną o 5,17% więcej środków
niż w 2004 r.
Po uwzględnieniu inflacji (wg prognozy – 3%) realny wzrost środków wyniesie ponad 2%. Środki zostaną podzielone na województwa według starych zasad,
na podstawie planu finansowego na 2004 r.,
przy przyjęciu zasady 5% wzrostu. Na wprowadzenie nowych zasad w tym roku było zbyt mało czasu
– podkreśla minister Marek Balicki. W porównaniu
z planem finansowym zarządu nastąpiło zwiększenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych, a zostały zmniejszone rezerwy NFZ. Ü

Archiwum