12 października 2004

Uwaga! LEP!

Minister zdrowia 14 września br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, które między innymi przesuwa terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP), przybliżając je do terminów zakończenia stażu, zgodnie z postulatami samorządu lekarskiego i lekarzy stażystów. Lekarski Egzamin Państwowy odbędzie się po raz pierwszy 12 listopada 2004 r., a Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy odbędzie się po raz pierwszy w I połowie marca 2005 r.

Organizatorem Lekarskiego Egzaminu Państwowego jest Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi (http://www.cem.edu.pl). Okręgowa izba lekarska w terminie 30 dni poprzedzających termin egzaminu przekaże CEM listę lekarzy odbywających staż na jej terenie oraz listę lekarzy, którym minister zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w RP.
Dyrektor CEM ustali listę zdających w danej sesji egzaminacyjnej oraz zawiadomi zdających o terminie i miejscu egzaminu – nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Egzamin składany będzie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dyrektora CEM. Lekarz jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z następującymi dokumentami:

  1. dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  2. kartą stażu podyplomowego z dokonanymi przez koordynatora stażu zaliczeniem stażu podyplomowego.

Jeśli lekarz odbył staż podyplomowy (lub jego część) za granicą, zgłasza się z:

  1. dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  2. decyzją ministra zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego w całości albo decyzją ministra zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego w części i kartą stażu podyplomowego z dokonanym przez koordynatora stażu zaliczeniem stażu podyplomowego w części nieobjętej decyzją ministra.

Egzamin składa się w formie pisemnego testu, który zawiera 200 zadań z zakresu opisanego w programie stażu. Lekarz zalicza LEP po uzyskaniu co najmniej 56% poprawnych odpowiedzi. Lista podręczników zalecanych do egzaminu jest opublikowana na stronie internetowej CEM: http://www.cem.edu.pl
CEM – w terminie do 7 dni od daty egzaminu – ogłosi na swojej stronie internetowej wyniki egzaminu, podając nadany przez CEM numer kodowy zdającego oraz wyrażoną w procentach liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi.
Lekarz, który złoży egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzyma świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego w terminie do 14 dni od dnia zdania egzaminu. Lekarz, który nie złoży egzaminu LEP, może przystąpić do niego ponownie w kolejnym terminie.
Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, lekarz powinien dostarczyć do okręgowej izby lekarskiej świadectwo złożenia LEP i kartę stażu. Ü

Archiwum