10 października 2004

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Prawo do intymności w więzieniu
Rzecznik Praw Obywatelskich w lipcu br. ponownie zwrócił się do ministra sprawiedliwości o nowelizację przepisów § 7 i § 8 w art. 115 Kodeksu karnego wykonawczego, które ograniczają prawa osób pozbawionych wolności do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych. Nowelizacja miałaby zmniejszyć liczbę takich sytuacji do przypadków uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakładzie karnym oraz areszcie śledczym.
Rzecznik podkreślił, że prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności gwarantowane jest nie tylko przez ustawę, ale wynika wprost z art. 30, art. 40 oraz art. 41 ust. 4 Konstytucji RP. Według RPO, wprowadzone w art. 115 § 7 kkw ograniczenie prawa skazanych do intymności i poszanowania godności w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma charakter powszechny i obejmuje wszystkie osoby odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych typu zamkniętego (31.05.2004 r. było to ponad 34 tysiące skazanych). Z treści powołanego przepisu wynika generalna zasada udzielania świadczeń zdrowotnych w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego. Jedynie na wniosek funkcjonariusza lub pracownika – świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.

O bezpłatne leki dla represjonowanych
Rzecznik Praw Obywatelskich w lipcu br. zwrócił się do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia o wprowadzenie rozwiązania ustawowego zapewniającego osobom represjonowanym utrzymanie prawa do bezpłatnych leków.
RPO otrzymał ponad 600 skarg od osób represjonowanych. Osobom tym, oprócz uprawnień kombatanckich, przysługuje świadczenie pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych. Osoby represjonowane oraz członkowie ich rodzin korzystały też z prawa do bezpłatnych świadczeń leczniczych, przedmiotów ortopedycznych, protez, środków pomocniczych oraz leków i środków opatrunkowych.
Jak podaje RPO, z wyjaśnień uzyskanych od ministra polityki społecznej wynika, że od 1.01.1999 r. osoby represjonowane nie mają prawa do bezpłatnych leków. Rozwiązanie to utrzymano w przepisach ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przepisy te, według RPO, praktycznie nie weszły w życie, gdyż osoby represjonowane legitymują się książką inwalidy wojennego. Dopiero mające nastąpić wprowadzenie legitymacji osoby represjonowanej stworzy możliwość wdrożenia przepisów, które de facto obowiązują od 1.01.1999 r. Osoby represjonowane domagają się zakwestionowania konstytucyjności przepisów ograniczających ich prawo do bez

Archiwum